Udział Mieszkańców  w debacie nad raportem o stanie Gminy Tokarnia za 2018 rok.

Raport o stanie Gminy Tokarnia za 2018 rok

  1. Rada Gminy rozpatruje raport, podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady Gminy w sprawie udzielenia wójtowi absolutorium. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przestawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.
  2. W debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać głos mieszkańcy gminy Tokarnia czyli osoby, których aktywność życiowa faktycznie koncentruje się na obszarze gminy Tokarnia. Nie jest przy tym konieczne, by osoba, która chce zabrać głos w debacie, była zameldowana w gminie Tokarnia. Musi natomiast być mieszkańcem Gminy.
  3. Udział mieszkańców w debacie nad raportem o stanie gminy regulują zapisy art.28aa ust. 6-8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.
  4. Mieszkaniec Gminy Tokarnia, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte czytelnymi podpisami co najmniej 20 mieszkańców Gminy Tokarnia
  5. Zgłoszenia składa się w sekretariacie Urzędu Gminy Tokarnia najpóźniej w dniu 19 czerwca do godz.15oo poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

 Przepisy nie formułują szczegółowych wymogów dotyczących zgłoszenia. Należy jednak przyjąć, że powinno z niego wyraźnie wynikać żądanie dopuszczenia konkretnej , wskazanej z imienia i nazwiska osoby do udziału w debacie nad raportem, opatrzone jej  własnoręcznym czytelnym podpisem.

 

                                                                            Marian Cieślik  -Sekretarz Gminy Tokarnia