OGŁOSZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany punktowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tokarnia

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt. 2-5 i ust. 2, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z późn. zm.),  w związku z Uchwałą Nr XXVII/167/2017 z dnia 28 września 2017 r., w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany punktowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tokarnia oraz Uchwałą Nr XXIX/189/2017  z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie  zmiany Uchwały Nr XXVII/167/2017 z dnia 28 września 2017 r., w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany punktowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tokarnia, zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany punktowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tokarnia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

w dniach od 24.09.2019 r. do 15.10.2019 r. w budynku Urzędu Gminy  w Tokarni , pok. nr 15 , w godz. 10.00 - 13.30

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 11.10.2019 r., w godz. 10.30 - 13.30 w budynku Urzędu Gminy Tokarnia pok. Nr 15.

Rysunki projektu MPZP do pobrania

Zgodnie z art..17 pkt. 11 oraz art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.), każdy, kto kwestionuje rozwiązania przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi. Uwagi dotyczące projektu planu należy składać na piśmie do Wójta Gminy Tokarnia , na adres32-436 Tokarnia 380 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w sposób określony w art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.) za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy Tokarnia, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy oraz przedmiotu uwagi, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.10.2019r .

Zgodnie z art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z późn. zm.), uwagi dotyczące prognozy, należy składać na piśmie do Wójta Gminy Tokarnia, na adres 32—436 Tokarnia 380 , ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Tokarnia, 32-436 Tokarnia 380 pok. 13 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym za pomocą elektronicznej skrzynki  podawczej Urzędu Gminy Tokarnia , z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy oraz przedmiotu uwagi, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.10.2019 r. .Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Tokarnia.  


Wójt Gminy Tokarnia
 mgr inż. Marek Kluska


W związku z obowiązkiem, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia nr 2016/679 informuję, że:

  •  Administratorem twoich danych jest Gmina Tokarnia, adres 32-436 Tokarnia 380 Tel 122747022 mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Będziemy przetwarzać twoje dane osobowe w celu realizacji procedury zmiany punktowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tokarnia na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z późn. zm.),
  •  We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych oraz realizacją przysługujących Ci praw, możesz skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych przez mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel 122747011,
  • Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej bip.malopolska.pl/ugtokarnia  oraz w siedzibie Administratora
  • W przetwarzaniu Twoich danych osobowych stosuje się ograniczenia określone w art. 8a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.).