herb Gminy Tokarnia

ZARZĄDZENIE   Nr 23/2020  Wójta Gminy Tokarnia z  dnia  02 listopada 2020 r. w sprawie: zamknięcia Urzędu Gminy Tokarnia dla Petentów Urzędu w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV i wzrostem zachorowań na wywoływaną nim chorobę COVID-19 w okresie od dnia 03 listopada 2020 roku do odwołania.

 Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca  1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2020, poz. 713) zarządzam, co następuje;

 § 1

1. Od dnia 03 listopada 2020 r. do odwołania budynek Urzędu Gminy Tokarnia będzie zamknięty dla Petentów. Pracownicy Urzędu będą pracować w systemie wewnętrznym   w  godzinach pracy Urzędu Gminy. 

2. Sprawy wymagające natychmiastowego załatwiania np. konieczności sporządzenia aktu zgonu będą załatwiane po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu. 

3. Wszystkie pozostałe sprawy załatwiane są telefonicznie i korespondencyjnie,  za pośrednictwem poczty elektronicznej lub ePUAP, bądź Poczty Polskiej.

4. Petenci będą mogli również umieszczać kierowaną do Urzędu Gminy korespondencję w skrzynce odbiorczej umieszczonej przy wejściu do budynku Urzędu Gminy

   w godzinach pracy Urzędu. 

5. Wykaz Nr telefonów do pracowników Urzędu Gminy znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tokarnia

 § 2

Informację o powyższej decyzji podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

 § 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 03 listopada 2020 roku.

Wójt Gminy Tokarnia mgr inż. Marek Kluska