plakat Programu Czyste Powietrze

Od 1 stycznia 2021 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie nie będzie udzielać dofinansowań dla kotłów na paliwa stałe opalanych węglem/ekogroszkiem.

Tym razem zmiana w zasadach finansowania nie wynika ze zmian Programu Priorytetowego, ale z przyjętego dnia 28 września 2020 roku przez Sejmik Województwa Małopolskiego Nowego Programu Ochrony Powietrza. Realizacja Programu nie może być sprzeczna z zapisami prawa miejscowego, a więc od początku 2021 roku nie będzie możliwe uzyskanie dofinansowania na kotły zasilane paliwem stałym (węgiel/ekogroszek) ze środków publicznych. Co ważne, zapis ten nie dotyczy projektów w czasie realizacji. Kluczowym kryterium możliwości rozpatrzenia wniosku i przyznania dofinansowania dla kotłów opalanych węglem (poza spełnieniem obligatoryjnych zapisów Programu) będzie data złożenia wniosku o dofinansowania w Wojewódzkim Funduszu. Wszystkie wnioski złożone do dnia 31 grudnia 2020 r. zostaną rozpatrzone wg. obecnie obowiązujących przepisów prawa. 

Wnioski o dofinansowanie złożone od dnia 1 stycznia 2021 r. w Wojewódzkim Funduszu w sprawie uzyskania dotacji na zakup nowego źródła ogrzewania, jakim będzie  kocioł na węgiel czy ekogroszek nie będą mogły być pozytywnie rozpatrzone. Każdy taki wniosek będzie wymagał korekty oraz zmiany planowanego systemu ogrzewania. W innym przypadku, bez względu na okoliczności, nie będziemy mogli udzielić dotacji z Programu – mówi Kazimierz Koprowski, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Mieszkańców Małopolski dotyczą także zapisy tzw. uchwały antysmogowej – do końca 2022 roku należy wymienić wszystkie kotły na paliwa stałe, które nie spełniają co najmniej 3 klasy ekoprojektu. Kompleksowa informacja na temat regulacji dotyczących ochrony jakości powietrza można znaleźć na stronach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.  

Dzięki realizacji zapisów i uchwał antysmogowych i programu ochrony powietrza przewidywane jest osiągnięcie w Małopolsce dopuszczalnych poziomów stężeń pyłu PM10 i pyłu PM2,5 do roku 2023 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu i dopuszczalnego dwutlenku azotu do roku 2026.

Program Priorytetowy “Czyste Powietrze”

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzonych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią.

W dniu 15.05.2020 r. został uruchomiony nabór wniosków dla Beneficjentów kwalifikujących się do Części 1 Programu (podstawowy poziom dofinansowania), a od 21.10.2020 r. możliwe jest złożenie wniosków dla Beneficjentów, którzy kwalifikują się do Części 2 Programu (podwyższony poziom dofinansowania). 

W ramach Programu jest możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie, jednak nie wcześniej niż w dniu 15.05.2020r. 

Program umożliwia także dofinansowanie przedsięwzięć zakończonych pod warunkiem, że nie zostały rozpoczęte wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie oraz nie wcześniej niż w dniu 15.05.2020 r.

Jak można otrzymać środki z Programu „Czyste Powietrze”?

Pierwszym krokiem jest rejestracja na Portalu Beneficjenta Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, z którego należy pobrać wniosek-  będzie on w formie aktywnego PDF, dzięki czemu zawiera szereg podpowiedzi oraz ułatwień dla osób wypełniających.  

Ten sam wniosek należy także wydrukować, podpisać (będą na nim nadpisane sumy kontrolne) i przesłać lub złożyć go osobiście do Wojewódzkiego Funduszu w Krakowie, przy ulicy Kanoniczej 12 lub do urzędu gminy, która zawarła porozumienie w sprawie ustalenia zasad wspólnej realizacji programu priorytetowego „Czyste Powietrze” z WFOŚiGW w Krakowie.

Wniosek musi wpłynąć do Funduszu w wersji papierowej i elektronicznej, a za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu wersji papierowej lub datę nadania w placówce pocztowej (data stempla).

Alternatywną drogą złożenia wniosku jest użycie portalu gov.pl: https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze. Po zalogowaniu się Profilem Zaufanym trzeba wypełnić wniosek, dołączyć do niego wymagane załączniki i podpisać go (korzystając z podpisu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego) potwierdzającego tożsamość wnioskodawcy.

Gdzie szukać informacji o Programie?

Szczegółowa lista inwestycji, na którą można otrzymać dofinansowanie oraz wymagane dokumenty i załączniki są opisane w Programie „Czyste Powietrze”, w zakładce Programu  na stronach Wojewódzkiego Funduszu w Krakowie , na Portalu Beneficjenta Wojewódzkiego Funduszu w Krakowie oraz na stronie Programu Priorytetowego.