Deklaracje właścicieli nieruchomości

Od 24 czerwca 2016 r. obowiązują NOWE DEKLARACJE o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W dniu 29 marca 2016 r. na sesji Rady Gminy Tokarnia Radni podjęli uchwałę Nr XVII/109/2016 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości: na których zamieszkują mieszkańcy, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz od  nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, która została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego w dniu 08.07.2016r. (DZ. URZ. WOJ. 2016.4134) http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/#/legalact/2016/4134/

Istotna zmiana to dodatkowy wzór deklaracji dla właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez cześć roku, położonych na obszarze Gminy Tokarnia.

Zgodnie z uchwałą nr XVII/109/2016 właściciele nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe są zobowiązani złożyć deklarację (zał. Nr 3 do w/w uchwały) w Urzędzie Gminy w Tokarni, 32-436 Tokarnia 380, w następującym terminie:

  1. 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości. W tym przypadku opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Wzory Dokumetów do pobrania