Umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.
Osoba lub rodzina (mieszkańcy Gminy Tokarnia), ubiegająca się o pomoc społeczną, może zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tokarni.
Poniedziałek: 07:30-17:00
Wtorek-Czwartek: 07:30–15:30
Piątek: od 07:30 do 14:00