ilustracja pomoc

Zasady udzielania pomocy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (po gwałtownych opadach deszczu) do 6.000 zł

  • Pomoc jest przeznaczona dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w której nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych w oparciu o posiadane środki własne.
  • Pomoc jest przyznawana w formie zasiłku celowego i udzielana jest na wniosek osoby uprawnionej.
  • Podstawą do określenia wysokości przyznawanej pomocy jest rodzinny wywiad środowiskowy, przeprowadzony przez właściwy miejscowo ośrodek pomocy społecznej. Pomoc może być przyznawana niezależnie od kryterium dochodowego.
  • Informacji udzielają pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Tokarni: tel. 12 2747063.
  • Warunki udzielania pomocy