plakat uwaga smog

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

POZIOM 2

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania

i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania

dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

 

 

 

INFORMACJE O PRZEKROCZENIU POZIOMU INFORMOWANIA

Zagrożenie

Wystąpienie przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Data wystąpienia

11.12.2019 r.

Stężenia dobowe pyłu PM10 na stacjach

Przekroczenie poziomu informowania wystąpiło na stacji: Nowy Targ – 110 µg/m3

Obszar przekroczenia

Obszar przekroczeń poziomu informowania obejmował: Nowy Targ

Ludność narażona

Liczba mieszkańców obszaru, na którym wystąpiło przekroczenie poziomu informowania: 32000

Przyczyny

Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego

 

 

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU INFORMOWANIA

Zagrożenie

Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Data wystąpienia

godz. 9.00 12.12.2019 r.

Przewidywany czas trwania ryzyka

Od godz. 9.00 dnia 12.12.2019 r. do godz. 24.00 dnia 13.12.2019 r.

Przyczyny

Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego

 

Prognozowana jakość powietrza

Prognoza na dzień 12.12.2019 r. i na dzień 13.12.2019 r. dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, przygotowana na podstawie prognozy zanieczyszczenia powietrza, wykonywanej przez Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) dostępnej na portalu „Jakość powietrza” GIOŚ pod adresem http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution

oraz na podstawie analizy stężeń z ostatnich 12 godzin dla 12.12.2019 r.

Dzień 12.12.2019 r.

 Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Prognozowane na dzień 12.12.2019 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje następujące powiaty: oświęcimski, wadowicki, krakowski, nowotarski, miasto Kraków.

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 12.12.2019 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10: 1 553 000

Dzień 13.12.2019 r.

 Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Prognozowane na dzień 13.12.2019 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje następujące powiaty: oświęcimski, wadowicki, chrzanowski, krakowski, proszowicki, wielicki. myślenicki, miasto Kraków i Nowy Sącz

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 13.12.2019 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10: 1 869 000INFORMACJE O ZAGROŻENIU

Wrażliwe grupy ludności

osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),

osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła choroba płuc),

osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci.

Możliwe negatywne skutki dla zdrowia

Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie.

Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej. Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych.

W przypadku wystąpienia lub nasilenia się objawów chorobowych wskazany jest kontakt z lekarzem.

Zalecane środki ostrożności

Odradzana jest aktywność na zewnątrz. Osoby wrażliwe powinny unikać przebywania na wolnym powietrzu, pozostałe osoby powinny ograniczyć przebywanie na wolnym powietrzu.

 

DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ

Zakres działań krótkoterminowych

Zalecane działania określone w Programie ochrony powietrza w planie działań krótkoterminowych dla drugiego stopnia zagrożenia pyłem PM10:

Osoby o wyższej wrażliwości na zanieczyszczenie powietrza (dzieci i młodzież, osoby starsze, osoby z zaburzeniami układu oddechowego, krwionośnego, alergicy, osoby palące papierosy i zawodowo narażone na pyły), powinny:

ograniczyć długie spacery i aktywność fizyczną na zewnątrz,

unikać wietrzenia pomieszczeń,

włączyć oczyszczacz powietrza lub założyć maskę antysmogową,

w razie potrzeby stosować się do zaleceń lekarzy,

śledzić informacje o aktualnych poziomach zanieczyszczenia powietrza.

Jednostki oświatowe i opiekuńczem.in.: szkoły, przedszkola, żłobki), powinny:

ograniczyć aktywność dzieci i młodzieży na zewnątrz.

Szpitale i przychodnie opieki zdrowotnej, powinny:

przygotować się na możliwość wystąpienia większej ilości przypadków nagłych (np. wzrost dolegliwości astmatycznych lub niewydolności krążenia).

Władze gmin, powinny:

podjąć intensywne kontrole zakazu spalania odpadów i pozostałości roślinnych.

Podmioty gospodarcze, powinny:

zawiesić uciążliwe prace budowlane powodujące duże zapylenie,

zraszać pryzmy materiałów sypkich mogących powodować pylenie.

Policja oraz Inspekcja Transportu Drogowego, powinny:

prowadzić wzmożone kontrole jakości spalin w ruchu ulicznym (przy temperaturze powietrza powyżej 5°C).

Policja oraz zarządcy dróg, powinni:

nasilić kontrole pojazdów opuszczających place budowy pod kątem ograniczenia zanieczyszczenia dróg.

Zarządcy dróg, powinni:

prowadzić czyszczenie ulic na mokro (w przypadku temperatury powietrza powyżej 0°C oraz braku opadów w ciągu ostatniego tygodnia).

Do mieszkańców obszaru apeluje się o:

w przypadku osób spalających węgiel lub drewno

tymczasowe zastosowanie innego dostępnego źródła ciepła np.: elektrycznego lub gazowego, a jeżeli nie jest to możliwe, zastosowanie wysokiej jakości węgla lub drewna,

zaprzestanie palenia w kominkach, jeżeli nie stanowią one jedynego źródła ogrzewania,

korzystanie z komunikacji zbiorowej, pieszej, rowerowej lub wspólnych dojazdów zamiast indywidualnych podróży samochodem,

ograniczenie rozpalania ognisk i używania dmuchaw do liści.

 


INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Data wydania

12.12.2019 r. godz. 9:00

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.)

rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1931)

Źródła danych

Państwowy Monitoring Środowiska – dane z systemu monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) w Warszawie - prognoza jakości powietrza

Opracowanie

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Krakowie

Publikacja

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/warnings