herb Gminy Tokarnia

Przewodnicząca Rady Gminy Tokarnia  informuje, że XVII sesja Rady Gminy Tokarnia odbędzie się w dniu 30 czerwca 2020 r. o godz.16-tej w budynku Kliszczackiego Centrum Kultury w Tokarni.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

2.Przedstawienie Raportu o stanie gminy.

 1. Debata nad raportem o stanie gminy.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi wotum zaufania.
 3. Przedstawienie sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za 2019 r.
 4. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wykonania budżetu gminy za 2019 r.
 5. Przedstawienie  sprawozdania finansowego Gminy Tokarnia na dzień 31.12.2019 r.
 6. Przedstawienie  informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Tokarnia na dzień 31.12.2018 r.
 7. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu gminy za 2018 r. z wnioskiem w sprawie udzielenia  absolutorium.

10.Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej w przedmiocie absolutorium.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za 2019 r.    
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tokarnia na 2020 r.   
 4. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany wieloletniej prognozy finansowej.   
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Tokarnia.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w 2020 roku środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na wydatki majątkowe Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach.  
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tokarni.   
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Tokarnia na rok szkolny 2020/2021
 9. Podjęcie uchwały w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Tokarnia i jej jednostkom organizacyjnym.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny  nieruchomości położonej w Krzczonowie.
 11. Interpelacje i zapytania radnych.
 12. Wolne wnioski.
 13. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 14. Zakończenie sesji Rady Gminy.

         

Przewodnicząca Rady Gminy Tokarnia

mgr Jolanta Milewska