ilustracja ogłoszenie

Wójt Gminy Tokarnia ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Skomielnej Czarnej, Gmina Tokarnia, Powiat Myślenicki, Województwo. Małopolskie.

  1. Działka nr 6072 o pow. 0,17 ha, zabudowana budynkiem drewnianym mieszkalnym (ze względu na stan techniczny budynek nadaje się do rozbiórki) działka posiada nieregularny kształt zbliżony do trójkąta, przez działkę przebiega siec gazowa, kanalizacyjna, elektroenergetyczna niskiego napięcia, działka posiada dostęp do drogi, działka położona w terenie zabudowy jednorodzinnej  - 135 MN, wzdłuż wschodniej oraz południowej granicy działki przebiega nieprzekraczalna linia zabudowy,

Cena wywoławcza nieruchomości  60 000,00 złotych. Do ceny osiągniętej w przetargu dolicza się podatek VAT w wysokości 23 %.

Wadium – 3000,00 złotych.

Postąpienie minimalne wynosi: 600,00 złotych.

  1. Działka nr 6152 o pow. 0,10 ha, działka posiada kształt zbliżony do prostokąta, brak mediów na działce, nie ma dostępu do drogi, działka położona w terenie zabudowy jednorodzinnej 136 MN, działka niezagospodarowana w całości porośnięta zielenią trawiastą,

Cena  wywoławcza nieruchomości 15 000,00  złotych.

Do ceny osiągniętej w przetargu dolicza się podatek VAT w wysokości 23 %.

Wadium – 750,00 złotych.

Postąpienie minimalne wynosi: 150,00 złotych.

  1. Działka nr 6166, o pow. 0,08 ha, działka posiada lekko nieregularny wydłużony kształt, brak mediów na działce, działka niezagospodarowana w całości porośnięta zielenią trawiastą działka położona w terenie zabudowy jednorodzinnej 136 MN,

Cena  wywoławcza nieruchomości 12 000,00  złotych.

Do ceny osiągniętej w przetargu dolicza się podatek VAT w wysokości 23 %.

Wadium – 600,00 złotych.

Postąpienie minimalne wynosi: 120,00 złotych.

  1. Działka nr 6171 o pow. 0,09 ha, działka podsiada kształt wydłużonego prostokąta, brak mediów na działce, nie ma dostępu do drogi, działka niezagospodarowana w całości porośnięta zielenią trawiastą działka położona w terenach rolniczych – 44R.

Cena wywoławcza nieruchomości 6 400,00  złotych.

 Sprzedaż zwolniona z podatku vat.

Wadium – 600,00 złotych.

Postąpienie minimalne wynosi: 64,00 złote.

Działki położone są w Skomielnej Czarnej, obręb 0003 , Gmina Tokarnia stanowią własność Gminy Tokarnia, objęte są księgą wieczystą nr KR1Y/00032951/6, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach. W księdze wieczystej nie znajdują się żadne obciążenia. Nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Przetargi na podane wyżej pozycje odbędą się w dniu 19 października 2020 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Tokarni, pokój nr 15. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej powyżej wysokości przelewem lub gotówką na konto Urzędu Gminy w Tokarni Krakowski Bank Spółdzielczy o/Pcim nr 90859100070230000010520001 z odpowiednim wyprzedzeniem tak aby środki pieniężne znalazły się na koncie urzędu najpóźniej w dniu 15 października 2020 roku. Wniesienie jednego wadium uprawnia do wzięcia udziału w jednym przetargu na podane powyżej nieruchomości. Na dowodzie wniesienia wadium należy umieścić dopisek z numerem działki, której ono dotyczy.

Wadium wpłacone przez osoby, które nie wygrały przetargu zostanie zwrócone po zamknięciu przetargu, a osobie, która przetarg wygrała wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium nie podlega zwrotowi gdy osoba, która wygrała przetarg, uchyli się od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży. Kandydat na nabywcę zostanie powiadomiony o terminie zawarcia umowy w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi nabywca.

Uczestnicy przetargów winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:

  • dowód wpłaty wadium w wersji papierowej,
  • w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwo notarialne,
  • w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wydruk z CEDIG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,
  • w przypadku wspólników spółki cywilnej – wydruk CEDIG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,
  • w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim posiadających ustawową współwłasność małżeńską do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy złożyć do akt pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu.

Wydanie nieruchomości nastąpi po podpisaniu notarialnej umowy sprzedaży.

Wójt Gminy Tokarnia może odwołać przetarg z ważnej przyczyny, informując o tym fakcie w formie prawem przewidzianej.

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na tablicy  ogłoszeń Urzędu Gminy w Tokarnia, 32-436 Tokarnia 380. Ogłoszenie dostępne jest na stronie internetowej https://tokarnia.info.pl oraz BIP https://bip.malopolska.pl/ugtokarnia. Na tablicy ogłoszeń w miejscowości Skomielna Czarna Szczegółową informację można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Tokarni, tel. 122747011.

Wójt Gminy Tokarnia mgr inż. Marek Kluska