ilustracja wykaz

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne gminy Tokarnia

  1. Działka nr 1236/2 o pow. 0,08 ha, działka ma kształt zbliżony do trójkąta, działka posiada dostęp do drogi, działka położona w terenie zieleni nieurządzonej - 367 ZN, działka użytkowana rolniczo – użytek zielony.

Forma sprzedaży

Sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Cena wywoławcza nieruchomości  4 800,00 złotych netto plus podatku vat według obowiązujących stawek.

  1. Działka nr 1249/1 o pow. 0,09 ha, działka podsiada nieregularny kształt wieloboku, brak mediów na działce, działka posiada dostęp do drogi, działka położona w terenie zieleni nieurządzonej - 367 ZN, działka użytkowana rolniczo w całości porośnięta zielenią trawiastą,

Forma sprzedaży

Sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Cena  wywoławcza nieruchomości 6 200,00  złotych netto plus podatek vat według obowiązujących stawek.

  1. Działka nr 1255, o pow. 0,15 ha, działka ma wydłużony kształt, brak mediów na działce, działka użytkowana rolniczo, działka położona w terenie zieleni nieurządzonej - 367 ZN, dłuższym bokiem od strony zachodniej przylega do drogi.

Forma sprzedaży

Sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Cena  wywoławcza nieruchomości 9100,00  złotych netto plus podatek vat według obowiązujących stawek.

  1. Działka nr 1259/1 o pow. 0,13 ha, działka ma nieregularny kształt wieloboku, nieruchomość uzbrojona w siec energetyczną, ma dostęp do drogi, działka niezagospodarowana w całości porośnięta zielenią, wschodnia część działki zadrzewiona i zakrzewiona, w centralnej części działki znajduje się inna nieruchomość, działka położona w terenach zabudowy mieszkaniowej i jednorodzinnej 256 MN przeważająca część działki, 375 ZN – tereny zieleni nieurządzonej około 0,017 ha, 433 KPJ - teren ogólnodostępnych ciągów pieszo-jezdnych

Forma sprzedaży

Sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Cena wywoławcza nieruchomości 20 800,00 złotych netto plus podatek vat według obowiązujących stawek.

Działki położone są w Zawadce, obręb 0006, Gmina Tokarnia, stanowią własność Gminy Tokarnia, objęte są księgą wieczystą  nr KR1Y/00033092/2, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach.

Termin zapłaty: Przed zawarciem aktu notarialnego.

  1. Działka nr 3321 o pow. 0,05 ha. działka ma kształt regularny, zbliżony do prostokąta, teren działki lekko nachylony, działka użytkowana rolniczo- użytek zielony, działka położona w terenach usług sportu i rekreacji – 6US, teren działki lekko nachylony, działka nie ma dostępu do drogi, na działce brak mediów.

Forma sprzedaży

Sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Cena wywoławcza nieruchomości 9 600,00 złotych netto plus podatek vat według obowiązujących stawek.

Działka położona jest w Skomielnej Czarnej, obręb 0003, stanowi własność Gminy Tokarnia, objęta jest księga wieczystą nr KR1Y/00036395/7, prowadzaną przez Sad Rejonowy w Myślenicach.

Termin zapłaty: Przed zawarciem aktu notarialnego.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Tokarnia, Tokarnia 380 oraz na stronie https://tokarnia.info.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Tokarni, na okres 21 dni od dnia 28.04.2021 r. do dnia 19.05.2021 r.

Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i  2 ustawy z dnia 21 sierpnia  1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. 2020 poz. 1990) osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości mogą składać wnioski o jej nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

Wójt Gminy Tokarnia mgr inż. Marek Kluska