ilustracja ogłoszenie

Wójt Gminy Tokarnia ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Skomielnej Czarnej oraz Zawadce, Gmina Tokarnia, Powiat Myślenicki, Województwo Małopolskie.

1.      Działka nr 1236/2 o pow. 0,08 ha, działka ma kształt zbliżony do trójkąta,  działka posiada dostęp do drogi, działka położona w terenie zieleni nieurządzonej - 367 ZN, działka użytkowana rolniczo – użytek zielony.

Cena wywoławcza nieruchomości  4 800,00 złotych.

Sprzedaż zwolniona z podatku vat

Wadium –  500,00 złotych.

Postąpienie minimalne wynosi: 50,00 złotych.

2.      Działka nr 1249/1 o pow. 0,09 ha, działka podsiada nieregularny kształt wieloboku, brak mediów na działce, działka posiada dostęp do drogi, działka położona w terenie zieleni nieurządzonej - 367 ZN, działka użytkowana rolniczo w całości porośnięta zielenią trawiastą,

Cena  wywoławcza nieruchomości 6 200,00  złotych

Sprzedaż zwolniona z podatku vat

Wadium – 700,00 złotych.

Postąpienie minimalne wynosi:70,00 złotych.

3.      Działka nr 1255, o pow. 0,15 ha, działka ma wydłużony kształt, brak mediów na działce, działka użytkowana rolniczo, działka położona w terenie zieleni nieurządzonej - 367 ZN, dłuższym bokiem od strony zachodniej przylega do drogi.

Cena  wywoławcza nieruchomości 9100,00  złotych.

Sprzedaż zwolniona z podatku vat

Wadium – 900,00 złotych.

Postąpienie minimalne wynosi:100,00 złotych.

4.      Działka nr 1259/1 o pow. 0,13 ha, działka ma nieregularny kształt wieloboku, nieruchomość uzbrojona w siec energetyczną, ma dostęp do drogi, działka niezagospodarowana w całości porośnięta zielenią, wschodnia część działki zadrzewiona i zakrzewiona, w centralnej części działki znajduje się inna nieruchomość, działka położona w terenach zabudowy mieszkaniowej i jednorodzinnej 256 MN przeważająca część działki, 375 ZN – tereny zieleni nieurządzonej około 0,017 ha, 433 KPJ  - teren ogólnodostępnych ciągów pieszo-jezdnych

Cena wywoławcza nieruchomości 20 800,00 złotych netto

Do ceny osiągniętej w przetargu dolicza się podatek Vat w wysokości 23%.

Wadium – 2500,00 złotych.

Postąpienie minimalne wynosi: 260,00 złotych.

 Działki położone są w Zawadce, obręb 0006, Gmina Tokarnia, stanowią własność Gminy Tokarnia, objęte są księgą wieczystą  nr KR1Y/00033092/2, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach.

Termin zapłaty: Przed zawarciem aktu notarialnego. W księdze wieczystej nie znajdują się żadne obciążenia. Nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Przetargi na podane wyżej pozycje odbędą się w dniu 17.08.2021 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Tokarni, pokój nr 15.

 

5.      Działka nr 3321 o pow. 0,05 ha. działka ma kształt regularny, zbliżony do prostokąta, teren działki lekko nachylony, działka użytkowana rolniczo- użytek zielony, działka położona w terenach usług sportu  i rekreacji – 6US, teren działki lekko nachylony, działka nie ma dostępu do drogi, na działce brak mediów.

Cena wywoławcza nieruchomości 9 600,00 złotych netto.

Termin zapłaty: Przed zawarciem aktu notarialnego.

Do ceny osiągniętej w przetargu dolicza się podatek Vat w wysokości 23%.

Wadium – 1000,00 złotych.

Postąpienie minimalne wynosi: 120,00 złotych.

 Działka położona jest w Skomielnej Czarnej, obręb 0003, stanowi własność Gminy Tokarnia, objęta jest księga wieczystą nr KR1Y/00036395/7, prowadzaną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach.

Przetarg na podaną wyżej pozycję odbędzie się w dniu 17.08.2021 roku o godzinie 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Tokarni, pokój nr 15.

  Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej powyżej wysokości przelewem lub gotówką na konto Urzędu Gminy w Tokarni Krakowski Bank Spółdzielczy o/Pcim nr 84 8591 0007 0230 0000 1052 0012 z odpowiednim wyprzedzeniem tak aby środki pieniężne znalazły się na koncie urzędu najpóźniej w dniu 13 sierpnia 2021 roku. Wniesienie jednego wadium uprawnia do wzięcia udziału w jednym przetargu na podane powyżej nieruchomości. Na dowodzie wniesienia wadium należy umieścić dopisek z numerem działki, której ono dotyczy.

Wadium wpłacone przez osoby, które nie wygrały przetargu zostanie zwrócone po zamknięciu przetargu, a osobie, która przetarg wygrała wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium nie podlega zwrotowi gdy osoba, która wygrała przetarg, uchyli się od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży. Kandydat na nabywcę zostanie powiadomiony o terminie zawarcia umowy w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi nabywca.

Uczestnicy przetargów winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:

·         dowód wpłaty wadium w wersji papierowej,

·         w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwo notarialne,

·         w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wydruk z CEDIG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,

·         w przypadku wspólników spółki cywilnej – wydruk CEDIG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,

·         w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim posiadających ustawową współwłasność małżeńską do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy złożyć do akt pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu.

Wydanie nieruchomości nastąpi po podpisaniu notarialnej umowy sprzedaży.

Wójt Gminy Tokarnia może odwołać przetarg z ważnej przyczyny, informując o tym fakcie w formie prawem przewidzianej.

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Tokarni, 32-436 Tokarnia 380. Ogłoszenie dostępne jest na stronie internetowej https://tokarnia.info.pl oraz BIP https://bip.malopolska.pl/ugtokarnia. Szczegółową informację można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Tokarni, tel. 122747011

  Wójt Gminy Tokarnia mgr inż. Marek Kluska