ilustarcja informacja

Przewodnicząca Rady Gminy Tokarnia  informuje, że XVII sesja Rady Gminy Tokarnia odbędzie się w dniu 30 czerwca 2020 r. o godz.16-tej w budynku Kliszczackiego Centrum Kultury w Tokarni.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

2.Przedstawienie Raportu o stanie gminy.

 1. Debata nad raportem o stanie gminy.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi wotum zaufania.
 3. Przedstawienie sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za 2019 r.
 4. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wykonania budżetu gminy za 2019 r.
 5. Przedstawienie  sprawozdania finansowego Gminy Tokarnia na dzień 31.12.2019 r.
 6. Przedstawienie  informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Tokarnia na dzień 31.12.2018 r.
 7. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu gminy za 2018 r. z wnioskiem w sprawie udzielenia  absolutorium.

10.Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej w przedmiocie absolutorium.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za 2019 r.    
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tokarnia na 2020 r.   
 4. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany wieloletniej prognozy finansowej.   
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Tokarnia.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w 2020 roku środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na wydatki majątkowe Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach.  
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tokarni.   
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Tokarnia na rok szkolny 2020/2021
 9. Podjęcie uchwały w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Tokarnia i jej jednostkom organizacyjnym.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny  nieruchomości położonej w Krzczonowie.
 11. Interpelacje i zapytania radnych.
 12. Wolne wnioski.
 13. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 14. Zakończenie sesji Rady Gminy.

         

Przewodnicząca Rady Gminy Tokarnia

mgr Jolanta Milewska

Wójt Gminy Tokarnia informuje, że w dniu 10 kwietnia 2020 roku (Wielki Piątek) Urząd Gminy w Tokarni jest czynny do godziny 12.00.

ilustracja kod kreskowy

WÓJT GMINY TOKARNIA INFORMUJE, ŻE DO KOŃCA KWIETNIA ODPADY KOMUNALNE BĘDĄ ODBIERANE RÓWNIEŻ  BEZ KODÓW KRESKOWYCH.

ilustarcja ogłoszenie

Wójt Gminy Tokarnia informuje, że odwołuje się zwołane zebranie wiejskie w miejscowości: Tokarnia, Więciórka oraz Skomielna Czarna.