Deklaracja dostępności

Wstęp do deklaracji
Urząd Gminy Tokarnia zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Gminy Tokarnia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej https://www.tokarnia.info.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Telefon: +48 122747022
Fax: +48 122747025
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres korespondencyjny: Tokarnia 380, 32-436 Tokarnia

Data publikacji strony internetowej: 2018 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-10-10

Strona internetowa Gminy Tokarnia jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
- Zamieszczone na stronie internetowej Gminy Tokarnia informacje, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018.12.31 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Urzędu.
- Zamieszczone nagrania z posiedzenia Rady Gminy Tokarnia nie posiadają napisów, alternatywnie zmieszczone są protokoły.
- Zamieszczone na stronie internetowej Gminy Tokarnia informacje, niektóre w postaci załączników są w formie skanów (z uwagi na charakter informacji). Na podstronie, na której znajdują się ww. załączniki opisany jest alternatywny sposób dostępu.

Ułatwienia na stronie internetowej Gminy Tokarnia


Strona internetowa Gminy Tokarnia posiada następujące ułatwienia:
- podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
- możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
- mapa strony

Data sporządzenia deklaracji


Deklarację sporządzono dnia 2020.03.12

Deklarację zaktualizowano w dniu 18.04.2023 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika Urzędu Gminy Tokarnia.

Skróty klawiaturowe


Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe


Osoba do kontaktu w sprawie dostępności:
  Marek Kluska - Wójt Gminy Tokarnia
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon: 122747022

Procedura wnioskowo-skargowa


Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna


W zakresie dostępności architektonicznej:
- platforma dla osób niepełnosprawnych wewnątrz budynku,
- zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny lub głosowy - tablice informacyjne, informacja w sekretariacie na parterze budynku
- zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób - oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:
-  zapewnienie komunikacji z Urzędem na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku - pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio z informacji w sekretariacie na parterze budynku o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową