plakat segregacja

Szczegółowy sposób segregacji określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U.2019.2028 t.j.). Główna zasada Jednolitego Systemu Segregacji Odpadów (JSSO) jest jedna – należy oddzielać surowce od odpadów, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia.

plakat odpady

Nowy numer do wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujący od 1 stycznia 2020 roku

60 8591 0007 1230 0470 1052 0256

Krakowski Bank Spółdzielczy

Deklaracje właścicieli nieruchomości

Od 24 czerwca 2016 r. obowiązują NOWE DEKLARACJE o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Gminy dokonują corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi sporządza się w terminie do dnia 30 kwietnia za poprzedni rok kalendarzowy.

Dane dotyczące odpadów – GMINA TOKARNIA