plakat Twoja Krew - Moje Życie

Przychodnia Zdrowia w Krzczonowie wraz z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie - Oddział Terenowy w Myślenicach zaprasza po raz kolejny do udziału w akcji oddawania krwi "TWOJA KREW - MOJE ŻYCIE".

plakat akcji zadbaj o swoje zdrowie

"W sobotę 9 września zapraszamy wszystkich na Górne Przedmieście w Myślenicach!

plakat Programu Zdrowa Rodzina

Szanowni Państwo
Serdecznie zapraszamy Państwa do promocji bezpłatnych badań i zabiegów profilaktycznych w ramach powiatowego projektu Zdrowa Rodzina,

ulotka ptasia grypa

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Myślenicach informuje, że w dniu 15 maja 2023 roku stwierdzono wystąpienie wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u ptaków dzikich – rybitw rzecznych, znalezionych i zebranych z jeziora Dobczyckiego w miejscowości Droginia. W związku z powyższym zostanie wyznaczony obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), który obejmie powiat Myślenicki oraz inne powiaty sąsiadujące. Z uwagi na fakt, że strefa obejmie obszar kilku powiatów, w/w obszar, w drodze rozporządzenia określi właściwy miejscowo wojewoda. Wojewoda, w drodze rozporządzenia określi również inne nakazy i zakazy zgodnie z art. 46 ust.3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U.2020, poz.1421 z pózn.zm.)

Niezależnie od wyżej stwierdzonego zdarzenia, na terenie całego kraju obowiązują zapisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. 2022 poz. 768), które w przypadku stwierdzenia ogniska ptasiej grypy, będą zaostrzone. W wyznaczonym obszarze, należy utrzymywać drób i/lub inne ptaki w odosobnieniu (w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych), a karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka musi odbywać się w zamkniętych pomieszczeniach. Przed wejściem do budynków, w których utrzymywany jest drób, należy wyłożyć maty dezynfekcyjne nasączone środkiem dezynfekcyjnym. Mogą również zostać wprowadzone ograniczeniaw przemieszczaniu drobiu.

W przypadku wykrycia objawów u drobiu należy niezwłocznie powiadomić Powiatowego Lekarza Weterynarii w Myślenicach lub wójta (burmistrza, prezydenta miasta) albo najbliższą lecznicę dla zwierząt.

ZALECENIA DLA DROBNOTOWAROWYCH HODOWCÓW DROBIU - CHÓW PRZYZAGRODOWY

 • karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
 • przetrzymywanie drobiu na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem;
 • odizolowanie od innego drobiu, kaczek i gęsi;
 • przechowywanie paszy, w tym zielonki, w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;
 • unikanie pojenia ptaków i czyszczenia kurników wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek);
 • zgłaszanie lekarzowi weterynarii, wójtowi, burmistrzowi, i innym organom władzy lokalnej zaobserwowanego spadku nieśności lub nagłych, zwiększonych padnięć drobiu;
 • po każdym kontakcie z drobiem lub ptakami dzikimi umycie rąk wodą z mydłem;
 • używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przy czynnościach związanych z obsługą drobiu;
 • osobom utrzymującym drób w chowie przyzagrodowym, aby nie były zatrudniane w przemysłowych fermach drobiu.

ZALECENIA DLA HODOWCÓW GOŁĘBI

 • karmienie i pojenie gołębi w sposób wykluczający dostęp ptaków dzikich;
 • przechowywanie paszy w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem.

ZALECENIA DLA PRZEMYSŁOWYCH PRODUCENTÓW DROBIU

 • przetrzymywanie ptaków w odosobnieniu (obowiązkowo w okresie wiosennych oraz jesiennych wędrówek dzikich ptaków) lub na wolnej, ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem ograniczenia kontaktu z dzikim ptactwem;
 • karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
 • zielonki stosowane w karmieniu drobiu wodnego (kaczki i gęsi), szczególnie w okresie wiosennych oraz jesiennych wędrówek dzikich ptaków, nie mogą pochodzić z terenów wysokiego ryzyka zanieczyszczenia ich wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków, z okolic zbiorników wodnych, bagien, i innych miejsc stanowiących ostoję ptaków dzikich;
 • szczelne przykrycie pojemników z karmą i wodą do picia lub przetrzymywanie ich wewnątrz budynków, a także unikanie pojenia ptaków i czyszczenia pomieszczeń wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek);
 • ograniczenie przemieszczania się osób postronnych oraz zwierząt pomiędzy obiektami, w których przechowywana jest karma dla zwierząt a obiektami, w których bytuje drób;
 • rozłożenie przed wejściami do budynków, gdzie utrzymywany jest drób mat nasączonych środkiem dezynfekcyjnym;
 • wprowadzenie zakazu wjazdu pojazdów na teren fermy, poza działaniami koniecznymi np. dowóz paszy, odbiór drobiu do rzeźni lub przez zakład utylizacyjny;
 • obowiązkową dezynfekcję pojazdów wjeżdżających;
 • rozłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdem i wejściem na teren gospodarstwa;
 • używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przy czynnościach związanych z obsługą drobiu;
 • wprowadzenie obowiązku przeprowadzania dokładnego mycia i dezynfekcji rąk przed wejściem do obiektów, w których utrzymuje się drób;
 • brak kontaktu pracowników ferm drobiu z innym ptactwem np. kurami, gołębiami.

DODATKOWE ZALECENIA GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII

 • słomę, która będzie wykorzystywana w chowie ściółkowym należy zabezpieczyć przed dostępem dzikiego ptactwa (przetrzymywać w zamkniętych pomieszczeniach, zadaszyć itp.);
 • należy regularnie przeglądać wszelkie połączenia i rury (silosy paszowe) pod kątem obecności zanieczyszczeń np. odchodami dzikich ptaków;
 • należy eliminować wszelkie możliwe do usunięcia nieszczelności budynków inwentarskich (umieścić siatki w oknach i otworach, zabezpieczyć kominy wentylacyjne);
 • nie należy tworzyć sztucznych zbiorników wodnych na terenie gospodarstwa (np. oczka wodne), a istniejące należy zabezpieczyć przed dostępem dzikiego ptactwa;
 • nie należy dokarmiać dzikiego ptactwa na terenie gospodarstwa (usunąć karmniki);
 • jeżeli na terenie gospodarstwa znajdują się drzewa owocowe należy jak najczęściej usuwać opadłe owoce.

ilustracja powrót do pracy po wylewie

Przeszedłeś wylew? Zastanawiasz się czy po wylewie powrót do pracy jest możliwy?

Podkategorie