OGŁOSZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany punktowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tokarnia

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt. 2-5 i ust. 2, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z późn. zm.),  w związku z Uchwałą Nr XXVII/167/2017 z dnia 28 września 2017 r., w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany punktowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tokarnia oraz Uchwałą Nr XXIX/189/2017  z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie  zmiany Uchwały Nr XXVII/167/2017 z dnia 28 września 2017 r., w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany punktowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tokarnia, zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany punktowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tokarnia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

w dniach od 24.09.2019 r. do 15.10.2019 r. w budynku Urzędu Gminy  w Tokarni , pok. nr 15 , w godz. 10.00 - 13.30

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 11.10.2019 r., w godz. 10.30 - 13.30 w budynku Urzędu Gminy Tokarnia pok. Nr 15.

Rysunki projektu MPZP do pobrania

Udział Mieszkańców  w debacie nad raportem o stanie Gminy Tokarnia za 2018 rok.

Raport o stanie Gminy Tokarnia za 2018 rok

Wójt Gminy Tokarnia informuje, że uwagi zgłoszone do dnia 18 kwietnia do projektu zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tokarnia zostały przesłane do projektanta planu.


 Wójt Gminy Tokarnia
mgr Marek Kluska