Pomnik na Zawadce

Zawadka jest malowniczo położoną wsią na stokach Kotunia, jej nazwa oznacza miejsce trudno dostępne lub przeszkodę. Zawadka jest najmłodszą wsią Gminy Tokarnia, o której pierwsza wzmianka pochodzi z 1675 r. Do 1773 r. wieś należała do starostwa lanckorońskiego, a jej mieszkańcy trudnili się hodowlą bydła i wypalaniem węgla drzewnego.

Czytaj więcej: Zawadka

Dokument z 1365 r. wymienia potoki Wieciorskie Mały i Duży, a w 1539 r. bracia Jordanowie dzielą między siebie ojcowiznę, w skład, której wchodziły obie wsie Więcierże. Można więc domniemywać,  że wieś istniała już w XIV-XV w. W następnych wiekach należała do starostwa lanckorońskiego, będąc jedną z jego mniejszych osad.

Czytaj więcej: Sołectwo Więciórka

plakat projektu

Gmina Tokarnia zrealizowała projekt "Doposażenie stołówek szkolnych w Zespole Placówek Oświatowych w Krzczonowie, Szkole Podstawowej nr 1 w Tokarni oraz Szkole Podstawowej w Skomielnej Czarnej w latach 2020-2021" dofinansowany ze środków BUDŻETU PAŃSTWA „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” -  MODUŁ 3.

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA 240 000,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ 300 000,00 zł

Wójt Gminy Tokarnia mgr inż. Marek Kluska

grafika tablica informacyjna projektu Budowa oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tokarni

Gmina Tokarnia realizuje projekt pod nazwa Budowa oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tokarni. Projekt  jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Oś Priorytetowa 5. Ochrona środowiska, Działanie 5.3. Ochrona zasobów wodnych, Poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – spr.

Czytaj więcej: Podstawowe informacje o projekcie Budowa oraz rozbudowa oczyszcalni ścieków w Tokarni

Sport w gminie jest nieodzownym elementem życia wielu jej mieszkańców. Jest dziedziną życia społeczności lokalnej, którą Gmina musi zorganizować i wspierać.
Sport uczy istotnych wartości i umiejętności życiowych: pewności siebie, pracy w zespole, poczucia wspólnoty, dyscypliny i szacunku i zasad fair play.

Czytaj więcej: Infrastruktura sportowa