logo komunikaty

Stosownie do art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, ze zmianami)  zawiadamiam o podjęciu Uchwały Nr XIV/93/2019 Rady Gminy Tokarnia z dnia 31 grudnia 2019 r w sprawie uchwalenia zmiany punktowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tokarnia- Obszar A.

logo GIOS

KOMUNIKAT O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH DLA LUDNOŚCI PRZEBYWAJĄCEJ NA OBSZARZE Gminy Tokarnia.

herb Gminy Tokarnia

Zawiadamia się, że wspólne posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Komisji Finansowej, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Oświaty, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych  odbędzie się w dniu 17 stycznia 2020 r. o godz. 18.00 w Urzędzie Gminy w Tokarni