logo LGD Turystyczna Podkowa

LGD Turystyczna Podkowa informuje, że ogłoszone zostały konkursy w ramach Przedsięwzięcia Powstanie i rozwój infrastruktury społecznej oraz w ramach Przedsięwzięcia Budowa, modernizacja, adaptacja małej infrastruktury.

plakat

Wójt Gminy Tokarnia na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2019, poz. 506 ze zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr VII/35/2011 Rady Gminy Tokarnia z dnia 21 marca 2011 roku ogłasza nabór projektów dotyczących wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Tokarnia w 2020 roku. 

plakat konkursu

 Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( tj.  Dz.U. z 2019 r, poz.506 ze zm.);  art. 13 ust 1, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. 2019, poz. 488 ze  zm. ) oraz uchwały Nr XII/77/2019 Rady Gminy Tokarnia z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia rocznego Programu Współpracy Gminy Tokarnia z organizacjami pozarządowymi w roku 2020 Wójt Gminy Tokarnia ogłasza OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadań Gminy w zakresie:

logo GUS w Krakowie

Szanowni Państwo,                  

Uprzejmie informuję, że w 2020 r. Urząd Statystyczny w Krakowie będzie prowadził na terenie całego województwa małopolskiego liczne badania ankietowe. Podstawę prawną realizacji badań statystycznych stanowi ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 649, z późn. zm.) oraz coroczne rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na dany rok.