logo Pomoc Żywnościowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tokarni informuje, iż rozpoczyna realizację kolejnej edycji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym -   Podprogram 2021 Plus.

Pomoc w formie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w Podprogramie 2021 Plus zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej (MRiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów mogą otrzymywać osoby/rodziny których miesięczny dochód netto nie przekracza 220% odpowiedniego kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomoc społecznej tj.:

 • 1707,20 zł dochód dla osoby samotnie gospodarującej
 • 1 320,00 zł na osobę w rodzinie.

Osoby, które są zainteresowane otrzymywaniem żywności z POPŻ zobowiązane są skontaktować z tutejszym Ośrodkiem Pomocy Społecznej  (telefonicznie po numerem telefonu /012/ 274 70 63 lub osobiście) w celu spisania skierowania i sprawdzenia sytuacji dochodowej swojej rodziny za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia oświadczenia celem zakwalifikowania do otrzymywania powyższej pomocy.

W ramach Podprogramu 2021 Plus osoby zakwalifikowane otrzymają artykuły spożywcze których maksymalna wartość może wynieść ok 9,20 kg na osobę, w tym:

 • powidła śliwkowe - 0,3 kg
 • makaron jajeczny świderki - 2 kg
 • mleko UHT - 2 l
 • szynka wieprzowa mielona - 0,9 kg
 • cukier biały - 2 kg
 • olej rzepakowy - 2 l

Termin rozpoczęcia realizacji dostaw poszczególnych artykułów spożywczych będzie uzależniony od terminu zawarcia przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa umów z wykonawcami zamówień na dostawy poszczególnych artykułów spożywczych oraz umów z organizacjami partnerskimi.  

Kierownik GOPS w Tokarnia Aleksandra Majerek-Zięba

ilistracja posiłek

Wieloletni Rządowy Program "Posiłek w szkole i w domu" polega na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego  w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

ilustracja pomoc Ukrainie

Podmioty i osoby fizyczne , które zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa mogą otrzymać świadczenie pieniężne w wysokości 40 zł za osobę dziennie.

Kwota ta może być podwyższona przez wojewodę w przypadku zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przed dniem wejścia w życie ustawy lub gdy podmiotem zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy jest jednostka organizacyjna, osoba prawna albo przedsiębiorca.

Świadczenie jest przyznawane na podstawie wniosku, za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 60 dni i jest wypłacane z dołu.

Wniosek jest rozpatrywany w terminie miesiąca od dnia jego złożenia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej .

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Weryfikacji dokonują upoważnieni pracownicy GOPS.

Świadczenie nie przysługuje, jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi lub gdy w złożonym wniosku podano nieprawdę.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres wypłaty świadczenia, za zgodą wojewody, może zostać przedłużony na okres dłuższy niż 60 dni.

We wniosku należy podać dane osobowe wnioskodawcy, liczbę osób, na które wnioskodawca chce uzyskać świadczenie oraz adres miejsca pobytu osób przyjętych do zakwaterowania.

Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie przyjętej osobie i że nie zostało pobrane dodatkowe wynagrodzenie za wynajem ani inne świadczenia z tego tytułu. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

W przypadku wnioskowania o przedłużenie przyznania świadczenia powyżej 60 dni należy szczegółowo uzasadnić wniosek. Do wniosku należy dołączyć wypełnione karty osób przyjętych do zakwaterowania.

Wnioski można składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tokarni, 32-436 Tokarnia 380, w godzinach pracy ośrodka. Kontakt telefoniczny: tel. 12 3728239.

Wzór wniosku do pobrania

 

ilustacja informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tokarni przeprowadza diagnozę potrzeb w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Specjalistyczne usługi opiekuńcze obejmują:

 1. kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania,
 2. motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji,
 3. nabywanie umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych,
 4. asystowanie w codziennych czynnościach życiowych,
 5. wspieranie psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług.

Niniejsza ankieta ma na celu uzyskanie informacji czy istnieje na terenie Gminy Tokarnia potrzeba udzielania pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

https://forms.gle/WSVp3njdfeDWdgrh9

Aleksandra Majerek - Zięba
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Tokarni

ilustracja dodatek osłonowy

W celu zrekompensowania wzrostu kosztów energii elektrycznej, cen gazu i żywności, w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, został wprowadzony dodatek osłonowy.

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. Jeżeli wniosek zostanie złożony do końca stycznia 2022r., wypłata dodatku osłonowego zostanie wypłacana w dwóch równych ratach, w terminie do 31 marca 2022 r. oraz do 2 grudnia 2022r.

Osoby, które nie złożą wniosku do 31 stycznia 2022r., nadal będą mogły ubiegać się o wsparcie, składając wniosek maksymalnie do 31 października 2022r. W tym przypadku wypłata 100% dodatku będzie zrealizowana niezwłocznie, maksymalnie do 2 grudnia 2022r.
  Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego można składać:

 • osobiście w formie tradycyjnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej;
  za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (Portal ePUAP) wówczas wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym.

Kwota dodatku osłonowego jest uzależniona od dochodów gospodarstwa domowego.

Kryterium dochodowe umożliwiające otrzymanie dodatku dochodowego to:

 • w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł na osobę;
 • w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Jeżeli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przekracza kwotę, o której mowa powyżej dodatek osłonowy będzie wypłacany w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód. W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego, ustalona zgodnie z tymi zasadami jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.
 

Wysokość dodatku osłonowego uzależniona jest od liczby osób w gospodarstwie domowym oraz stosowanego w nieruchomości źródła ogrzewania.

 • Dodatek osłonowy wyniesie rocznie:
 • gospodarstwo jednoosobowe – 400/500 zł*
 • gospodarstwo 2-3 osobowe – 600/750 zł*
 • gospodarstwo 4-5 osobowe – 850/1 062,50 zł*
 • gospodarstwo 6 i więcej osobowe – 1150/1 437,50 zł*

* Wyższa kwota dotyczy gospodarstw stosujących następujące źródła ogrzewania: kocioł na paliwo stałe, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi – wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.
 

Więcej informacji na temat dodatku osłonowego można uzyskać:

pod numerem telefonu: (12) 274 70 63  oraz w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tokarni.
na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/klimat/do-pobrania oraz https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy.