ZARZĄDZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 13 czerwca 2019 r.

w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Tokarnia

Na podstawie art. 385 § 1 oraz art. 386 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684), w związku z Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 2 listopada 2018 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów radnych oraz obwieszczeniem Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 27 listopada 2018 roku o przyczynie nieprzeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Tokarnia, zarządzonych na dzień 20 stycznia 2019 roku, zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Gminy Tokarnia w okręgu wyborczym nr 11.
§ 2. Datę wyborów wyznacza się na niedzielę 8 września 2019 roku.
§ 3. W wyborach uzupełniających będzie wybierany jeden radny.
§ 4. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności przewidzianych w Kodeksie wyborczym, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§ 5. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz rozplakatowanie na terenie gminy Tokarnia i wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Wojewoda Małopolski
(-) Piotr Ćwik

Załącznik do zarządzenia (nr poz. Rej. 264/19)
Wojewody Małopolskiego
z dnia 13 czerwca 2019 roku
KALENDARZ WYBORCZY
Data wykonania czynności wyborczych * Treść czynności
do 15 czerwca 2019 r.
- opublikowanie zarządzenia Wojewody Małopolskiego w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Tokarnia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz podanie go do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie na terenie gminy Tokarnia
do 15 lipca 2019 r.
- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji Wójta Gminy Tokarnia o okręgu wyborczym nr 11, jego granicach, numerze i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Tokarni
- zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Krakowie III o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnego
do 25 lipca 2019 r.
- zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Krakowie III kandydatów do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Tokarni
do 30 lipca 2019 r.
- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Krakowie III Gminnej Komisji Wyborczej w Tokarni
do 4 sierpnia 2019 r.
do godz. 2400
- zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej w Tokarni list kandydatów na radnego
do 9 sierpnia 2019 r.
- podanie do publicznej wiadomości przez Wójta Gminy Tokarnia, w formie obwieszczenia, informacji o numerze i granicach obwodu głosowania nr 3 oraz o wyznaczonej siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3
- zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Krakowie III kandydatów do składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3
do 18 sierpnia 2019 r.
- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Krakowie III Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 oraz podanie do publicznej wiadomości jej składu osobowego
- przyznanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Tokarni numerów dla zarejestrowanych list kandydatów na radnego
- sporządzenie spisu wyborców
- przekazanie wyborcom informacji o terminie wyborów, godzinach głosowania, sposobie głosowania, warunkach ważności głosu oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego lub przez pełnomocnika
do 24 sierpnia 2019 r.
- rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Tokarni o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego zawierającego numery list, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów i list
- zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Krakowie III przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a
do 30 sierpnia 2019 r.
- składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
6 września 2019 r.
godz. 2400
- zakończenie kampanii wyborczej
7 września 2019 r.
- przekazanie przewodniczącemu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 spisu wyborców
8 września 2019 r.
godz. 700-2100
- głosowanie
*Zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w kodeksie przypada na sobotę albo dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.