ilustracja informacja Wójta

Wójt Gminy Tokarnia informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 z późn zm.) Gmina Tokarnia ma obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków oraz umów zawartych na odebranie odpadów komunalnych.

Wpis do gminnej ewidencji dokonywany jest na podstawie złożonego zgłoszenia właściciela lub użytkownika nieruchomości, na której zlokalizowany jest zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków.

W związku z powyższym, każdy właściciel nieruchomości bądź osoba użytkująca nieruchomość z terenu gminy Tokarnia na której znajdują się zbiorniki bezodpływowe bądź przydomowa oczyszczalnia ścieków ma obowiązek złożyć aktualne zgłoszenie do w/w ewidencji.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 6 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy właściciele nieruchomości którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłe, są zobowiązani do udokumentowania w formie umowy faktu korzystania z usług wywozu nieczystości przez przedsiębiorcę posiadającego odpowiednie zezwolenie na odbiór w/w zbiorników poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczenia opłaty za te usługi.

Właściciele nieruchomości którzy do tej pory nie dopełnili tego obowiązku powinni niezwłocznie zawrzeć umowy z odpowiednim przedsiębiorcą uprawnionym do opróżniania zbiorników bezodpływowych i wywozu osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków.

Druki zgłoszeń dostępne są w budynku Urzędu Gminy Tokarnia w pokoju nr 6 (parter) oraz na stronie internetowej - Zgłoszenie zbiornika bezodpływowego.

Wójt Gminy Tokarnia

mgr inż. Marek Kluska