herb Gminy Tokarnia

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu stanowiących mienie komunalne gminy Tokarnia

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej i katastru nieruchomości

KR1Y/00045532/6

działka Nr 4184/1

obręb: Tokarnia 0004

jednostka  ewidencyjna: Tokarnia.

Powierzchnia lokalu 12 m2

Opis lokalu, przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Lokal użytkowy przeznaczony na pomieszczenie dla klubu sportowego położony w przyziemiu budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Tokarni.

Wysokość opłaty z tytułu najmu

Czynsz najmu stawka 1 zł/m2  miesięcznie plus podatek vat według obowiązujących stawek.

Termin wnoszenia opłaty i zasad aktualizacji

Opłata czynszu raz na kwartał termin wnoszenia opłaty do ostatniego dnia kwartału. Czynsz  aktualizowany Zarządzeniem Wójta.

Informacja o przeznaczeniu do najmu

Lokal do wynajęcia w drodze bezprzetargowej na czas określony na 6 lat.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Tokarnia, Tokarnia 380 oraz na stronie www.tokarnia.info.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Tokarni, na okres 21 dni od dnia 06.12.2019 r. do dnia 27.12.2019 r.

Wójt Gminy Tokarnia
mgr inż. Marek Kluska

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym stanowiących mienie komunalne gminy Tokarnia

 Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej i katastru nieruchomości

działka Nr 2620

obręb: Tokarnia 0004

jednostka ewidencyjna: Tokarnia

nr księgi wieczystej KR1Y/00060060/7

Powierzchnia nieruchomości 0,02 ha

Opis  nieruchomości, przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Zgodnie z obowiązującym MPZP Gminy Tokarnia działka położona jest w terenach oznaczonych symbolami: 91 MRN – teren zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej – przeważająca część działki oraz KDL2 –tereny tras i urządzeń komunikacyjnych – niewielka część działki na styku z droga publiczną, Częścią składową działki jest żelbetowy zbiornik szambo

Forma sprzedaży

Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Cena  nieruchomości

Cena nieruchomości 5000,00 złotych netto plus 23% podatku vat od ceny  ustalono bonifikatę w wysokości 75%.

Termin zapłaty

Przed zawarciem aktu notarialnego

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Tokarnia, Tokarnia 380 oraz na stronie www.tokarnia.info.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Tokarni, na okres 21 dni od dnia 06.12.2019 r. do dnia 27.12.2019 r.

Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i  2 ustawy z dnia 21 sierpnia  1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. 2018 poz. 121) osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości mogą składać wnioski o jej nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

Wójt Gminy Tokarnia
mgr inż. Marek Kluska

herb Gminy Tokarnia

 

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamia się, że wspólne posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Komisji Finansowej, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Oświaty, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych  odbędzie się w dniu 28 listopada 2019 r. o godz. 18.00 w Urzędzie Gminy w Tokarni.

herb Gminy Tokarnia

Przewodnicząca Rada Gminy Tokarnia, informuje, ze XIII sesja Rady Gminy Tokarnia odbędzie się w dniu  2 grudnia 2019 roku o godz. 16-tej w budynku "Dworek" w Tokarni.