grafika wykaz

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 roku, poz. 1899) Wójt Gminy Tokarnia podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia położonych na terenie gminy Tokarnia.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia stanowiących mienie komunalne gminy Tokarnia

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Tokarnia, Tokarnia 380, na stronie www.tokarnia.info.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Tokarni, na okres 21 dni od dnia 10.11.2021 r. do dnia 30.11.2021 r.

Bliższych informacji udziela Referat Gospodarki Komunalnej pok. Nr 13 tel. 122747011.

Wójt Gminy Tokarnia mgr inż. Marek Kluska