ilustracja ogłoszenie

 Przewodnicząca Rady Gminy Tokarnia informuje, że XLIII  sesja Rady Gminy Tokarnia odbędzie się w dniu: 17 stycznia 2023 r. o godz. 1630 w lokalu Kliszczackiego Centrum Kultury w Tokarni

 Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 r.

- przedstawienie projektu uchwały,

- przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu budżetu gminy,

- przedstawienie wniosku Komisji  Finansowej, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska w sprawie 

  projektu budżetu gminy,

- dyskusja,

-głosowanie nad projektem uchwały.

3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tokarnia.(Projekt uchwały pod  projektami uchwał w BIP-ie).

- przedstawienie projektu uchwały,

- dyskusja,

- głosowanie nad projektem uchwały.

4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej  Powiatowi Myślenickiemu na realizację profilaktyki zdrowotnej.

- przedstawienie projektu uchwały,

- dyskusja,

- głosowanie nad projektem uchwały.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Wolne wnioski

7. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

8. Zakończenie sesji Rady Gminy.

 Przewodnicząca Rady Gminy Tokarnia mgr Jolanta Milewska