ilustracja ogłoszenie Wójta

OGŁOSZENIE w sprawie przystąpienia do sporządzania do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tokarnia dla wybranych terenów – etap III

 Stosownie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977, ze zmianami) oraz art. 39 ust. 1 pkt. 2-5 i ust. 2, w związku z art. 46 ust. 1 pkt. 1 i art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, ze zmianami) zawiadamiam o podjęciu Uchwały Nr XLIX/357/2023 Rady Gminy Tokarnia z dnia 6 listopada 2023 r. w sprawie przystąpienia do w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tokarnia dla wybranych terenów – etap III, zgodnie z załącznikiem graficznymi do wyszczególnionej uchwały.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionego planu i prognozy oddziaływania na środowisko.

Wnioski na piśmie należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Tokarnia, 32-436 Tokarnia 380, za pomocą środków komunikacji elektronicznej Epuap lub na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty zamieszczenia niniejszego ogłoszenia tj. do dnia 07.02.2024 roku, przy czym dopuszcza się składanie wniosków do wyżej wymienionej prognozy ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Tokarnia, 32-436 Tokarnia 380, pokój nr 13.

Wniosek należy złożyć w sposób zgodny z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego (Dz. U. z 2023 r. poz. 2509). Wzór formularza znajduje się pod adresem https://www.tokarnia.info.pl/index.php/zalatw-sprawe/54-gospodarka-przestrzenna (zakładka zmiany dotyczące aktu planowania przestrzennego) oraz w siedzibie Urzędu Gminy Tokarnia, 32-436 Tokarnia 380.

  Wójt Gminy Tokarnia mgr inż. Marek Kluska

https://bip.malopolska.pl/ugtokarnia,a,2393486,ogloszenie-w-sprawie-przystapienia-do-sporzadzania-do-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzenn.html

 KLAUZULA INFORMACYJNA

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) oraz art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zmianami), dalej jako ustawa o pzp, w związku z realizacją czynności, o których mowa w art. 17 pkt 9 tejże ustawy, informuję, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w uwagach jest Wójt Gminy Tokarnia z siedzibą 32-436 Tokarnia
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować drogą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Dane osobowe osób, które złożyły uwagi w toku procedury sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z ustawy o pzp, w z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. Dane osobowe osób, które złożyły uwagi w toku procedury sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, mogą zostać przekazane:
 • organom władzy publicznej, w tym urzędowi wojewódzkiemu, oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 • innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Tokarnia przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem danych jest Wójt Gminy Tokarnia, w tym do biura projektowego.
 • dane osobowe osób, które złożyły uwagi w toku procedury sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, będą przechowywane przez okres realizacji niniejszej sprawy oraz przewidziany prawem okres
 • Podane w uwagach dane osobowe nie będą wykorzystywane do decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, ani nie zostaną przekazane do państwa trzeciego (poza obszar Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii i Lichtensteinu) lub organizacji międzynarodowej.
 • Osoby, które złożyły uwagi w toku procedury sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, mają prawo do:
 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne;
 • do żądania usunięcia danych osobowych;
 • do żądania ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy przetwarzanie danych osobowych wnioskodawcy narusza przepisy o ochronie danych

Podanie w uwagach danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a niepodanie ich jest równoznaczne z niemożliwością rozpatrzenia uwagi do zmiany miejscowego planu zagospodarowania

 Zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.), Wójt Gminy Tokarnia informuje również o ograniczeniu prawa dostępu do informacji o źródle danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, o których mowa w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g, RODO tj. PRAWO DOSTĘPU przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.