herb Gminy Tokarnia

Przewodnicząca Rada Gminy Tokarnia, informuje, ze XIII sesja Rady Gminy Tokarnia odbędzie się w dniu 31 grudnia 2019 roku o godz. 16-tej w budynku "Dworek" w Tokarni.

 

INFORMACJA

Przewodnicząca Rady Gminy Tokarnia  informuje, że XIV sesja Rady Gminy Tokarnia odbędzie się w dniu: 31 grudnia 2019 r. o godz. 8-ej w budynku „DWOREK” w Tokarni.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

2.Wręczenie nagrody w dziedzinie kultury.

3.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/61/19 Rady Gminy Tokarnia z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie  porozumienia międzygminnego w celu opracowania dokumentacji projektowej infrastruktury turystycznej na terenie Beskidu Wyspowego „Beskidzkie Wyspy”.

- przedstawienie projektu uchwały,

- dyskusja

     - głosowanie nad projektem uchwały

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Tokarnia na 2019 r.

- przedstawienie projektu uchwały,

- dyskusja

- głosowanie nad projektem uchwały.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały  Nr XXXVII/167/2019 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany punktowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tokarnia.

- przedstawienie projektu uchwały,

  - dyskusja                              

- głosowanie nad projektem uchwały.

6. Podjęcie uchwały  w sprawie uchwalenia zmiany punktowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tokarnia – Obszar A

a. przedstawienie projektu uchwały,

b. dyskusja

c. głosowanie nad rozstrzygnięciami o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu.

d. przedstawienie rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

d. głosowanie nad projektem uchwały

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/30/2019 Rady Gminy Tokarnia z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki  przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny  ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunki wypłacania  nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Tokarnia.

- przedstawienie projektu uchwały,                                                                                                                                  

- dyskusja

- głosowanie nad projektem uchwały.

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Tokarnia na rok szkolny 2019/2020.

- przedstawienie projektu uchwały,

- dyskusja

- głosowanie nad projektem uchwały.

9. Interpelacje i zapytania radnych.

10. Wolne wnioski.

11. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

12. Zakończenie sesji Rady Gminy.