herb Gminy Tokarnia

Przewodnicząca Rady Gminy Tokarnia  informuje, że XVI sesja Rady Gminy Tokarnia odbędzie się w dniu  18 maja 2020r. o godz. 14-tej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Tokarni (sala gimnastyczna).

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

2. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego radnego Rady Gminy Tokarnia

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.

4.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tokarnia.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tokarnia.

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/44/2019 Rady Gminy Tokarnia z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Tokarnia.

9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Kliszczackiemu Centrum Kultury.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tokarni.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Tokarnia za rok 2019.

12. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2019 roku.

13. Przedstawienie raportu monitoringowego  z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Tokarnia 2014-2020 za rok 2019.

14.Sprawozdanie z realizacji rocznego Programu Współpracy Gminy Tokarnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2019

15.Przekazanie  opracowanego Raportu o Stanie Gminy za rok 2019

16.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na najem lokalu użytkowego oraz odstąpienie do przetargowego trybu zawarcia tej umowy.

17 .Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tokarni.

18 .Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzczonowie.

19.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skomielnej Czarnej.

20.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bogdanówce.

21.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Więciórce.

22.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawadce.

23. Interpelacje i zapytania radnych.

24. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

25. Zakończenie sesji Rady Gminy.

         

Przewodnicząca Rady Gminy Tokarnia

mgr Jolanta Milewska