Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Tokarnia, Tokarnia 380 oraz w Internecie www.tokarnia.info.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Tokarni, na okres 21 dni od dnia 29.07.2020 r. do dnia 19.08.2020 r. Bliższych informacji udziela Referat Gospodarki Komunalnej pok. Nr 13, tel. 122747011.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia.

Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy w Tokarni 32-436 Tokarnia 380 pok. Nr 13, tel. (012) 27 47 022 wew.11.

mgr inż. Marek Kluska