Wykaz podaje się do wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Tokarnia, Tokarnia 380, na stronie www.tokarnia.info.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Tokarni, na okres 21 dni od dnia 03.06.2020 r. do dnia 24.06.2020 r.

ilustarcja informacja

Przewodnicząca Rady Gminy Tokarnia  informuje, że XVI sesja Rady Gminy Tokarnia odbędzie się w dniu  18 maja 2020r. o godz. 14-tej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Tokarni (sala gimnastyczna).

ilustarcja informacja

Przewodnicząca Rady Gminy Tokarnia  informuje, że XVII sesja Rady Gminy Tokarnia odbędzie się w dniu 30 czerwca 2020 r. o godz.16-tej w budynku Kliszczackiego Centrum Kultury w Tokarni.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

2.Przedstawienie Raportu o stanie gminy.

 1. Debata nad raportem o stanie gminy.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi wotum zaufania.
 3. Przedstawienie sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za 2019 r.
 4. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wykonania budżetu gminy za 2019 r.
 5. Przedstawienie  sprawozdania finansowego Gminy Tokarnia na dzień 31.12.2019 r.
 6. Przedstawienie  informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Tokarnia na dzień 31.12.2018 r.
 7. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu gminy za 2018 r. z wnioskiem w sprawie udzielenia  absolutorium.

10.Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej w przedmiocie absolutorium.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za 2019 r.    
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tokarnia na 2020 r.   
 4. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany wieloletniej prognozy finansowej.   
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Tokarnia.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w 2020 roku środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na wydatki majątkowe Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach.  
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tokarni.   
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Tokarnia na rok szkolny 2020/2021
 9. Podjęcie uchwały w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Tokarnia i jej jednostkom organizacyjnym.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny  nieruchomości położonej w Krzczonowie.
 11. Interpelacje i zapytania radnych.
 12. Wolne wnioski.
 13. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 14. Zakończenie sesji Rady Gminy.

         

Przewodnicząca Rady Gminy Tokarnia

mgr Jolanta Milewska

Wójt Gminy Tokarnia informuje, że w dniu 10 kwietnia 2020 roku (Wielki Piątek) Urząd Gminy w Tokarni jest czynny do godziny 12.00.