Programy: „ ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOPRAWNEJ” edycja 2024 – ROZEZNANIE POTRZEB

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tokarni przeprowadza analizę potrzeb w zakresie realizacji na terenie naszej gminy, programu finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Powyższe rozeznanie jest niezbędne do przygotowania zapotrzebowania na środki.

Osoby spełniające kryteria opisane w programie (informacje poniżej) i zainteresowane uzyskaniem wsparcia w roku 2024, prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tokarni, Tokarnia 380 pokój nr 1 : osobisty lub telefoniczny pod nr. tel.  1122747063 w terminie do  11 września 2023r. 

„ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”

Cele programu:

Celem programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” jest przede wszystkim poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnościami. Program zakłada dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w ramach realizowanych zadań, mających na celu wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnościami.

Adresaci programu:

- dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

- osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie traktowane na równi z wymienionymi, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.).

Kto może być Asystentem?

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby, niebędące członkami rodziny uczestnika:

- posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta; lub

- posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu; lub

- wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa powyżej

- posiadanie doświadczenia, o którym mowa powyżej, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

- na potrzeby realizacji Programu, za członków rodziny uczestnika uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem.

 Na czym polega  usługa asystenta?

  • Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:
  • wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/ rozrywkowe/społeczne/sportowe);
  • pomoc w załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych, nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami
  • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
  • zwiększeniu możliwości zaspokajania potrzeb dnia codziennego osobie niepełnosprawnej,
  • wspieranie osoby niepełnosprawnej w różnych sferach życia codziennego.

Usługi świadczone w ramach wyżej opisanych programów są dla osób korzystających – nieodpłatne.

 Z uwagi na krótki termin składania wniosków o przyznanie usługi prosimy o pilny kontakt w sprawie tj. najpóźniej do dnia 11 września 2023r.

Tokarnia 29 sierpnia 2023r.

 

 

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W TOKARNI   mgr Aleksandra Majerek-Zięba