Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tokarni w ramach współpracy z CARITAS Archidiecezji Krakowskiej przystępuje do realizacji programu Fundusze Europejskie Pomoc Żywnościowa- Podprogram 2021 plus.

logo UE Pomoc Żywnościowa

FEPŻ stanowi kontynuację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, w ramach którego wsparcie w postaci paczek żywnościowych lub posiłków otrzymywało średnio ponad 1,3 mln odbiorców rocznie – osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej. Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościowa 2021-2027 (FEPŻ) jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiecień 2016r.

          Pomocą żywnościową w ramach FEPŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 265% kryterium uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj.:

  • 2 056,40 zł dla osoby samotnie gospodarującej
  • 1 590,00 zł dla osoby w rodzinie.

Kierowaniem i kwalifikowaniem mieszkańców gminy do w/wym. Programu zajmują się pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tokarni. Osoby najbardziej potrzebujące które chcą otrzymać żywność winny zgłosić się do GOPS w Tokarni w celu otrzymania skierowania (wzór skierowania).

Pomoc w ramach FEPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

Należy mieć jednak na uwadze, że pomoc w ramach nowego programu nie zaspokoi wszystkich potrzeb żywieniowych osób/rodzin kwalifikujących się do tej pomocy, ale chociaż częściowo uzupełni ich niedobory związane z ograniczeniami finansowymi.