plakat pomoc żywnościowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z Caritas organizuje pomoc żywnościową na terenie Gminy Tokarnia w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Głównym celem programu jest udzielenie wsparcia osobom i rodzinom najbardziej potrzebującym poprzez udzielenie im nieodpłatnej pomocy żywnościowej.

Kto może skorzystać z pomocy?

Pomoc w ramach Programu udzielana jest osobom, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie mogą sobie zapewnić odpowiedniego wyżywienia, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej.

·        1402,00 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

·        1056,00 zł w przypadku osoby w rodzinie,

Osoby do otrzymania pomocy są kwalifikowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie skierowań, które są dostępne w tutejszym ośrodku.

Wszelkie informacje dotyczące wyżej wymienionej formy pomocy można uzyskać pod numerem telefonu GOPS (012) 274 70 63