herb Gminy Tokarnia

Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Tokarnia o terminie XV sesji Rady Gminy Tokarnia

Nasz znak:RG.0025.1.2020

Tokarnia, dnia 13.01.2020 r.

INFORMACJA

Przewodnicząca Rady Gminy Tokarnia informuje, że XV sesja Rady Gminy Tokarnia odbędzie się w dniu: 

20 stycznia 2020 r. o godz. 16-tej w budynku „DWOREK” w Tokarni.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy Tokarnia na 2020r.

- przedstawienie projektu uchwały,

- dyskusja,

- głosowanie nad projektem uchwały.

3.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 r.

- przedstawienie projektu uchwały,

- przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu budżetu gminy,

- przedstawienie wniosku Komisji  Finansowej, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska w sprawie projektu

budżetu gminy,

- dyskusja,

-głosowanie nad projektem uchwały.

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tokarnia.

- przedstawienie projektu uchwały,

- dyskusja,

- głosowanie nad projektem uchwały.

5.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego  oraz określenia opłat za korzystanie opłat z cmentarza komunalnego gminy Tokarnia.

- przedstawienie projektu uchwały,

- dyskusja,

-głosowanie nad projektem uchwały.

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej  Powiatowi Myślenickiemu na realizację profilaktyki zdrowotnej.

 - przedstawienie projektu uchwały,

- dyskusja,

- głosowanie nad projektem uchwały.

7 . Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania  zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Tokarnia.

- przedstawienie projektu uchwały,

- dyskusja,

- głosowanie nad projektem uchwały

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tokarnia w 2020 roku.

- przedstawienie projektu uchwały,

- dyskusja,

- głosowanie nad projektem uchwały

9. Interpelacje i zapytania radnych.

10. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

11. Zakończenie sesji Rady Gminy.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Jolanta Milewska