plakat uwaga smog

KOMUNIKAT O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH DLA LUDNOŚCI PRZEBYWAJĄCEJ NA OBSZARZE Gminy Tokarnia.

POZIOM 3 - Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu
INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU ALARMOWEGO
Zagrożenie
Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego – 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.
Data wystąpienia 17.01.2020 r. godz. 9.00
Przewidywany czas trwania ryzyka od godz. 9.00 dnia 17.01.2020 r. do godz. 24.00 dnia  17.01.2020 r
Przyczyny
 Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego i wzmożonego ruchu samochodów
Prognozowana jakość powietrza
Prognoza na dzień 17.01.2020 r. dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, przygotowana na podstawie wyników pomiarów - dostępnych na portalu „Jakość powietrza” GIOŚ pod adresem http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current oraz na podstawie prognozy zanieczyszczenia powietrza, wykonywanej przez Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) dostępnej na portalu „Jakość powietrza” GIOŚ pod adresem http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10
Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 17.01.2020 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10: 429 000
Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Prognozowane na dzień 17.01.2020 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje: miasta: Kraków i Tarnów, powiaty: bocheński, brzeski, chrzanowski, krakowski, nowosądecki, olkuski, suski, tatrzański, wadowicki, wielicki.
Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10
Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 17.01.2020 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10: 2 250 000
Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Prognozowane na dzień 18.01.2020 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje: miasto Kraków, powiaty: wadowicki, krakowski, wielicki, bocheński, brzeski, proszowicki, tarnowski, nowosądecki, myślenicki, limanowski oraz suski.
Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10
Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 18.01.2020 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10: 2 339 000.
Zalecane działania określone w Programie ochrony powietrza w planie działań krótkoterminowych dla drugiego stopnia zagrożenia pyłem PM10”:
Osoby o wyższej wrażliwości na zanieczyszczenie powietrza (dzieci i młodzież, osoby starsze, osoby z zaburzeniami układu oddechowego, krwionośnego, alergicy, osoby palące papierosy i zawodowo narażone na pyły), powinny:

-    ograniczyć długie spacery i aktywność fizyczną na zewnątrz,
-    unikać wietrzenia pomieszczeń,
-    włączyć oczyszczacz powietrza lub założyć maskę antysmogową,
-    w razie potrzeby stosować się do zaleceń lekarzy,
-    śledzić informacje o aktualnych poziomach zanieczyszczenia powietrza.

             Apel do mieszkańców obszaru o:
a.    w przypadku osób spalających węgiel lub drewno:
-  tymczasowe zastosowanie innego dostępnego źródła ciepła np.: elektrycznego lub gazowego, a jeżeli nie jest to możliwe, zastosowanie wysokiej jakości węgla lub drewna,
- zaprzestanie palenia w kominkach, jeżeli nie stanowią one jedynego źródła ogrzewania,
b.    korzystanie z komunikacji zbiorowej, pieszej, rowerowej lub wspólnych dojazdów zamiast indywidualnych podróży samochodem,
c.     ograniczenie rozpalania ognisk i używania dmuchaw do liści.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Data wydania 16.01.2020 r. godz. 9:00
Podstawa prawna  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1931)

Źródła danych
    Państwowy Monitoring Środowiska – dane z systemu monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
    Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) w Warszawie - prognoza jakości powietrza

Opracowanie
    Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Krakowie

Publikacja http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/warnings