ilustracja ogłoszenie

Przewodnicząca Rady Gminy Tokarnia  informuje, że XIX sesja Rady Gminy Tokarnia odbędzie się w dniu: 22 września 2020 r. o godz.16-tej w lokalu Kliszczackiego Centrum Kultury w Tokarni.

 1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za okres I półrocza 2020 r. 

    - przedstawienie projektu uchwały, 

    - dyskusja

    - głosowanie nad projektem uchwały.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.   

    - przedstawienie projektu uchwały,

    - dyskusja, 

    - głosowanie nad projektem uchwały 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

    - przedstawienie projektu uchwały,

    - dyskusja,

    - głosowanie nad projektem uchwały.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/131/2020Rady Gminy Tokarnia z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu inwestycyjnego .

    - przedstawienie projektu uchwały,

    -  dyskusja,         

    - głosowanie nad projektem uchwały.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady przyznawania dotacji z budżetu Gminy na realizację zadań inwestycyjnych polegających na zmianie systemu ogrzewania  opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne zwanego dalej „Gminnym programem wymiany kotłów”.

    - przedstawienie projektu uchwały,

    - dyskusja,   

    - głosowanie nad projektem uchwały.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz  opiekunami dziennymi w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat 3.

    - przedstawienie projektu uchwały,

    - dyskusja

    - głosowanie nad projektem uchwały.

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Wolne wnioski.

10.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

11.Zakończenie sesji Rady Gminy.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Tokarnia mgr Jolanta Milewska