Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Tokarnia, Tokarnia 380 oraz w Internecie www.tokarnia.info.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Tokarni, na okres 21 dni od dnia 28.10.2020 r. do dnia 18.11.2020 r. Bliższych informacji udziela Referat Gospodarki Komunalnej pok. Nr 13, tel. 122747011.

Załącznik Nr 1  do ZARZĄDZENIA Nr 65/2020 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 22 października 2020 roku

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia w Krzczonowie

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 roku poz.65) Wójt Gminy Tokarnia podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia na terenie gminy Tokarnia

 

Lp.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej i katastru nieruchomości

Powierzchnia

 

Przeznaczenie w planie/sposób zagospodarowania

Okres umowy

1

Obręb Krzczonów, Jednostka ewidencyjna Tokarnia Księga wieczysta KR1Y00028279/9., działki nr 4720, 74721, 4722, 4723, 4724, 4725, 4695/2, 4726,

 

12 sal lekcyjnych o powierzchni 580 m2, wraz z prawem do korzystania z ogólnodostępnych części budynku, w tym toalet i korytarzy w budynku Zespołu Palcówek Oświatowych w Krzczonowie na działalność dydaktyczną, kulturalną i oświatową pozostającą w zakresie działalności Szkoły Muzycznej I Stopnia w Czasławiu, której organem prowadzącym pozostaje Gmina Raciechowice.
Oddane w użyczenie pomieszczenia, będą wykorzystywane  w dniach powszednich to jest w od poniedziałku do piątku , w godzinach od 1400 do 2100, oraz w soboty od 900 do 15 00

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tokarnia teren objęty wykazem przeznaczony jest pod zabudowę usługowa – symbol 40U

Od

01.12.2020 r.

 do

 30.06.2023 r.

 

  • Oddanie w użyczenie następuje na rzecz Gminy Raciechowice - Szkoły Muzycznej I Stopnia w Czasławiu  z siedzibą w 32-415 Raciechowice 277 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności Filii w Krzczonowie Szkoły Muzycznej I Stopnia w Czasławiu
  • Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Tokarnia, Tokarnia 380 oraz w Internecie www.tokarnia.info.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Tokarni, na okres 21 dni od dnia 28.10.2020 r. do dnia 18.11.2020 r.
  • Bliższych informacji udziela Referat Gospodarki Komunalnej pok. Nr 13, tel. 122747011.

 

Załącznik Nr 2 do ZARZĄDZENIA Nr 65/2020 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 22 października 2020 roku

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia w Tokarni

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 roku poz.65) Wójt Gminy Tokarnia podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia na terenie gminy Tokarnia

 

Lp.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej i katastru nieruchomości

Powierzchnia

 

Przeznaczenie w planie/sposób zagospodarowania

Okres umowy

1

Obręb Tokarnia, Jednostka ewidencyjna Tokarnia Księga wieczysta KR1Y/00045532/6,

Działka nr 4628

 

Powierzchnia pomieszczeń biurowych 47 m2

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tokarnia teren objęty wykazem przeznaczony jest pod usługi - symbol 35U

Od

01.01.2021 r.

Do

 31.12.2030 r.

  • Oddanie pomieszczeń w użyczenie następuje na rzecz jednostki organizacyjnej Gminy Tokarnia Zespołu Obsługi Szkół z siedzibą w: 32-436 Tokarnia 380 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej.
  • Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Tokarnia, Tokarnia 380 oraz w Internecie www.tokarnia.info.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Tokarni, na okres 21 dni od dnia 28.10.2020 r. do dnia 18.11.2020 r.
  • Bliższych informacji udziela Referat Gospodarki Komunalnej pok. Nr 13, tel. 122747011.

 

Załącznik Nr 3 do ZARZĄDZENIA Nr 65/2020 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 22 października 2020 roku

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia w Tokarni

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 roku poz.65) Wójt Gminy Tokarnia podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia na terenie gminy Tokarnia

 

Lp.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej i katastru nieruchomości

Powierzchnia

 

Przeznaczenie w planie/sposób zagospodarowania

Okres umowy

1

Obręb Tokarnia, Jednostka ewidencyjna Tokarnia Księga wieczysta KR1Y/00045532/6,

Działka nr 4628

 

Powierzchnia pomieszczeń biurowych 33 m2

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tokarnia teren objęty wykazem przeznaczony jest pod usługi - symbol 35U

Od

01.01.2021 r.

do

 31.12.2030 r.

  • Oddanie pomieszczeń w użyczenie następuje na rzecz jednostki organizacyjnej Gminy Tokarnia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  z siedzibą w: 32-436 Tokarnia 380 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej.
  • Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Tokarnia, Tokarnia 380 oraz w Internecie www.tokarnia.info.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Tokarni, na okres 21 dni od dnia 28.10.2020 r. do dnia 18.11.2020 r.
  • Bliższych informacji udziela Referat Gospodarki Komunalnej pok. Nr 13, tel. 122747011.

Wójt Gminy Tokarnia mgr inż. Marek Kluska