grafika wykaz

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy położonych w Tokarni.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Tokarnia, Tokarnia 380, na stronie http://tokarnia.info.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Tokarni, na okres 21 dni od dnia 24.03.2021 r. do dnia 14.04.2021 r.

 

LP

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej i katastru nieruchomości

Powierzchnia

nieruchomości

Opis  nieruchomości, przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Okres dzierżawy

Forma dzierżawy

Stawka czynszu dzierżawnego

Termin wnoszenia opłat oraz sposób aktualizacji

1

Cześć działki Nr 5472/3

obręb: Tokarnia

jednostka ewidencyjna: Tokarnia

Księga Wieczysta

KR1Y/00091697/7

2208 m2

Zgodnie z obowiązującym MPZP Gminy Tokarnia działka położona jest w terenach oznaczonych symbolami:  1K –teren usług przeznaczonych pod kanalizację, na terenie przeznaczonym do dzierżawy znajduje się oczyszczalnia ścieków

 

od 01.05.2021r. do 31.01.2024r.

Dzierżawa w trybie bezprzetargowym na rzecz Spółki Górna Raba z siedzibą w:
 34-730 Mszana Dolna,

ul. Krakowska 27E

58 000,00 złotych rocznie (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych) plus podatek vat według obowiązujących

Czynsz dzierżawny płatny kwartalnie w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po upływie kwartału

2

Część działki Nr 5472/7 obręb: Tokarnia

jednostka ewidencyjna: Tokarnia

Księga Wieczysta KR1Y/00008383/5

5,7 ara

Zgodnie z obowiązującym MPZP Gminy Tokarnia działka położona jest w terenach oznaczonych symbolami: 6US – usług sportu i rekreacji

Teren przeznaczona pod użytek zielony

od 01.06.2021r.do

31.12.2023 r.

Dzierżawa w trybie bezprzetargowym

31,73 złotych rocznie za 1 ar (słownie: trzydzieści jeden złotych 73/100) plus podatek VAT według obowiązujących stawek

Czynsz dzierżawny płatny jeden raz w roku w terminie do dnia 30 września Aktualizacja czynszu raz w roku o wskaźnik wzrostu cent towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez GUS