ilustracja kod kreskowy

WÓJT GMINY TOKARNIA INFORMUJE, ŻE DO KOŃCA KWIETNIA ODPADY KOMUNALNE BĘDĄ ODBIERANE RÓWNIEŻ  BEZ KODÓW KRESKOWYCH.

ilustarcja ogłoszenie

Wójt Gminy Tokarnia informuje, że odwołuje się zwołane zebranie wiejskie w miejscowości: Tokarnia, Więciórka oraz Skomielna Czarna.

Wójt Gminy Tokarnia na podstawie art. 35 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. 2020 poz. 65 .) informuje, że od 26 lutego 2020 roku do 18 marca 2020 roku wywieszony został w siedzibie Urzędu Gminy w Tokarni, 32-436 Tokarnia 380 wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia oraz dzierżawy.

logo komunikaty

Stosownie do art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, ze zmianami)  zawiadamiam o podjęciu Uchwały Nr XIV/93/2019 Rady Gminy Tokarnia z dnia 31 grudnia 2019 r w sprawie uchwalenia zmiany punktowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tokarnia- Obszar A.