ilustracja refundacja podatku vat paliwo gazowe

W dniu 15 grudnia 2022 r. została uchwalona ustawa o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 poz. 2687).

Aby ograniczyć wzrost kosztów dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych o najniższych dochodach, zużywających te paliwa do celów grzewczych, ustawa ta wprowadza mechanizm refundacji podatku VAT w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Wniosek o refundacje podatku VAT może złożyć tylko odbiorca paliw gazowych (osoba która zawarła umowę z dostawcą paliw gazowych)

Odbiorcy paliw gazowych w gospodarstwie domowym przysługuje refundacja podatku VAT gdy:

  • główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego wykorzystuje urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi wpisanymi lub zgłoszonymi do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 21 grudnia 2022 r. albo po tym dniu w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub  zgłoszonego po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków;
  • wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2 100,00 zł  (w gospodarstwie domowym jednoosobowym) lub wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1 500,00 zł na osobę (w gospodarstwie domowym wieloosobowym).

UWAGA! Zwrotu podatku VAT nie otrzymają więc osoby wykorzystujące gaz tylko w kuchni do gotowania, jak również ci, którzy podgrzewają gazem wodę użytkową.

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu, ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w:

  • roku 2021 w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 lipca 2023 r.,
  • roku 2022  w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia 2023 r. do dnia 29 lutego 2024 r.

Dochód ten ustala się jednorazowo przy złożeniu pierwszego wniosku o refundację podatku VAT przez odbiorcę paliw gazowych w gospodarstwie domowym.

Refundacja podatku VAT przysługuje w kwocie odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Wniosek o refundacje podatku VAT dla odbiorcy paliw gazowych w gospodarstwie domowym składa się do dnia 29 lutego 2024 r. lub po tym dniu w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych ( dotyczy faktur za 2023r. ale otrzymanych po dniu 29.02.2024r.)

Wniosek o refundację podatku VAT w formie tradycyjnej (papierowej) można złożyć osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tokarni (właściwy ze względu na miejsce zamieszkania)  od poniedziałku do piątku w godzinach pracy ośrodka lub za pośrednictwem operatora pocztowego bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej (należy pamiętać o opatrzeniu takiego wniosku kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym).

Do wniosku o refundację podatku VAT należy dołączyć:

  • fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych dla danego gospodarstwa domowego obejmującą okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.;
  • dowód uiszczenia opłaty za tę fakturę.


WZÓR WNIOSKU https://bip.mos.gov.pl/energetyka/wzor-wniosku-o-wyplate-refundacji-podatku-vat-za-dostarczone-paliwa-gazowe-w-2023-r/

JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK: https://www.gov.pl/web/klimat/refundacja-podatku-vat-za-dostarczone-paliwa-gazowe-w-2023-r