logo Fundusze Europejskie

Projekt "Małopolska Fabryka Aktywizacji POWER" – to kompleksowy program Aktywizacji zawodowej osób młodych - w wieku 15-29 lat, biernych zawodowe , które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020.

Numer i nazwa Osi priorytetowej:

I Osoby młode na rynku pracy,

Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy,  

Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu 996396,15 złotych
Dofinansowanie Projektu z funduszy UE wynosi 946 576,34 złotych
Okres realizacji projektu: 01.06.2019 r. - 31.07.2020 r.

Celem projektu jest objęcie wsparciem 90 osób z grupy docelowej niniejszego konkursu tak, aby zwiększyli swoje możliwości na rynku pracy poprzez zdobycie kwalifikacji zaw. lub kompetencji zaw. 90 Uczestników Projektu – Małopolan - osób biernych zawodowo otrzyma kompleksową, zindywidualizowaną ofertę wsparcia która odpowiada zarówno na ich potrzeby dot. aktywizacji Zawodowej jak i na aktualne potrzeby rynku pracy. 100% Uczestników Projektu stworzy Indywidualny Plan Działania, następnie UP zrealizuje kurs zawodowy z egzaminem, który skończy się uzyskaniem kwalifikacji lub kompetencji, 26 UP odbędzie wysokiej jakości 3 m-c staż zawod. Przez cały okres proj. wszyscy UP otrzymują pośrednictwo pracy, 9 osób wsparcie trenera pracy, 3 osoby bon na zasiedlenie. Kluczowym efektem jest wysoka efektywność zatrudnieniowa i odsetek osób, które podejmą pracę

1.

Doradztwo zawodowe

Indywidualne Spotkania z Doradcą Zawodowym – średnio 3 godziny na osobę, dla 90 osób. Wraz z Doradcą Zawodowym Uczestnik Projektu opracuje Indywidualny Plan Działania obejmujący m.in.: wykształcenie, kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie zawodowe – w tym predyspozycje zawodowe i zainteresowania, wykaże posiadane kompetencje społeczne, stan zdrowia, sytuację ekonomiczną, mobilność i elastyczność, atuty i zasoby, trudności i potrzeby osobiste, cele i alternatywy zawodowe, działania i terminy, ścieżki edukacyjnej każdego UP. Podczas spotkań zostanie dokonana również identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych.

2.

Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy

Pośrednictwo pracy dla 90 UP, średnio 3 godziny wsparcia na osobę.

Każdy UP skorzysta z pośrednictwa pracy które będzie dostępne przez cały okres udziału w projekcie (głównie będzie to kontakt osobisty, ale też mailowy czy telefoniczny). Głównym celem realizowanym przez Pośrednika Pracy będzie podjęcie zatrudnienia przez UP, jego zmiana sytuacji na rynku pracy. W zależności od potrzeb Uczestnika Projektu, pośrednictwo obejmie m.in. umiejętność sprawnego poruszania się po rynku pracy, sposoby samodzielnego poszukiwania pracy, informację o aktualnych ofertach/giełdach/ targach pracy, projektach dla UP, wsparcie w przygotowaniu CV i pełnej aplikacji oraz przygotowaniu się do rekrutacji do danego pracodawcy, wsparcie w szukaniu ofert pracy i alternatywnych formach szukania zatrudnienia.

3.

Kursy zawodowe wraz z egzaminem

Kursy zawodowe w ramach projektu zrealizuje 90 osób – kursy będą zakończone egzaminem nadającym kwalifikacje/uprawnienia do pracy w danym zawodzie, lub podnoszącym posiadane kompetencje. Kursy zawodowe będą dobierane na podstawie stworzonego wraz z Doradcą Zawodowym przez Uczestnika Projektu Indywidualnego Planu Działania. Kursy będą tak dobierane, aby po ich zakończeniu dany UP miał możliwość podjęcia zatrudnienia – kursy będą również adekwatne do potrzeb regionalnego rynku pracy. Kursy będą realizowane przez Instytucje Szkoleniowe według standardów MUSES i oparte o język efektów uczenia się.

Dodatkowo Uczestnicy Projektu, zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami w IPD otrzymają: zwrot kosztów dojazdu na kurs, stypendium szkoleniowe – 1033,70 zł za 160 godzin kursu, zwrot kosztów opieki nad osobą zależną/dzieckiem.

4.

Staże zawodowe i współpraca z pracodawcami

Staże zawodowe, trwają minimum 3 miesiące, realizowane dla 26 UP.

Celem odbywania przez UP staży jest nabywanie umiejętności i doświadczenia zawodowego zwiększającego szanse na zatrudnienie. Dobór staży nastąpi według IPD, w powiązaniu do potrzeb rynku pracy i ukończonego Szkolenia (jeśli dany UP je ukończył). Każdy stażysta ma wsparcie Opiekuna stażu, którego zadaniem jest wspieranie UP w codziennej pracy, wypełnianiu powierzonego zakresu obowiązków, ewentualne przeszkolenie dostosowujące potrzeby danego UP do stanowiska pracy na którym odbywa się staż. Po zakończeniu stażu wydawana jest pisemna opinia pracodawcy i opiekuna stażu wraz z wykazem czynności i czasu trwania stażu.

Bezpłatna opieka i poradnictwo z zakresu organizacji opieki nad osobami zależnymi.

Dodatkowo, dla min. 18 UP którzy opiekują się os. zależną zaproponowana zostanie bezpłatna opieka w trakcie korzystania ze wsparcia w projekcie. Poradnictwo oparte m.in. o model Work life balance opracowany w ramach małopolskiego projektu innowacyjnego "Innowacyjne wykorzystanie coachingu do wspierania równowagi praca – rodzina.

W ramach stażu zapewniamy:

stypendium stażowe w wysokości ok. 1033,70 zł / miesiąc
ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i NNW
badania lekarskie
zwrot kosztów dojazdu

5.

Dodatkowe wsparcie

9 osób zostanie objętych wsparciem Trenera Zatrudnienia wspieranego (12 godzin na osobę). Przeznaczone dla osób młodych będących w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.

Kontakt

Biuro projektu - Hotel Tarnovia
ul. Kościuszki 10, 33-100 Tarnów

Więcej informacji strona http://fabrykaaktywizacji.pl/