ilustracja podatki

Wójt Gminy Tokarnia informuje, że w 2021 roku obowiązują nowe stawki podatku od nieruchomości, oraz podatków od środków transportowych, które zostały zatwierdzone przez Radę Gminy Tokarni na sesji w dniu 9 listopada 2020 roku.

Poniżej znajdują się stawki podatku od nieruchomości:

Ustala się następujące stawki podatku od nieruchomości:

1. Od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków -  0,61 zł od 1m2 powierzchni,

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 3,12 zł od 1 hektara powierzchni

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku     publicznego przez   organizacje pożytku publicznego - 0,11 zł od 1m2 powierzchni,

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia   9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz. U.2020r, poz.802 ze zm.), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 1,04 zł od 1 m2 powierzchni

2. Od budynków lub ich części :

a) mieszkalnych - 0,58 zł od 1m2 powierzchni użytkowej

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej -17,16 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 8,78 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o  działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,39 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności  pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 5,72 zł od 1m2 powierzchni użytkowej

 

3. Od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 2%  wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3–7 ustawy o podatkach i  opłatach lokalnych.

Poniżej znajdują się stawki podatku od środków transportowych

 

  Załącznik Nr 1 do uchwały XX/147/2020 Rady Gminy Tokarnia z dnia 09 listopada 2020r.  Podatek od środków transportowych wynosi rocznie:

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t i poniżej 12 ton

 

Dopuszczalna masa całkowita  w tonach

 

 

Stawka podatku w zł.

 

powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie

462,00

Powyżej 5,5 t do 9 t włącznie

804,00

Powyżej 9 t i poniżej 12 t

 1.038,00

 2. Od samochodów ciężarowych o masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

 

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równorzędne

Inny system zawieszenia osi

Nie mniej niż

Mniej niż

 

Stawka podatku w zł.

2 osie

12t

15t

1.140,00

1.266,00

15t

 

1.250,00

1.556,00

3 osie

12t

19t

1.558,00

1.730,00

19t

23t

1.658,00

1.842,00

23t

 

1.762,00

1.954,00

 4 osie i więcej

12t

27t

1.868,00

2.076,00

27t

29t

1.970,00

2.190,00

29t

 

2.448,00

3.044,00

 3. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5t i poniżej 12t

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

 

 

Stawka podatku w zł.

 

 Od 3,5 t do 7t

1.152,00

Powyżej 7t i poniżej 12t

1.280,00

b) równej lub wyższej niż 12t

 

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równorzędne

Inny system zawieszenia osi

 

Nie mniej niż

Mniej niż

 

Stawka podatku w zł.

 

                                                                     2 osie

12t

31t

1.350,00

1.498,00

31t

 

1.934,00

2.400,00

3 osie i więcej

12t

40t

1.718,00

2.138,00

40t

 

2.542,00

3.108,00

 4. Od przyczep lub naczep, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, posiadających łącznie z pojazdem silnikowym dopuszczalną masę całkowitą od 7t i poniżej 12t      - 640,00zł.

5. Od przyczep lub naczep, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, posiadających łącznie z pojazdem silnikowym dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12t.

 

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równorzędne

Inny system zawieszenia osi

Nie mniej niż

Mniej niż

 

Stawka podatku w zł.

1 oś

12t

25t

690,00

770,00

25t

 

804,00

898,00

Nie mniej niż

Mniej niż

Stawka podatku w zł.

2 osie

12t

33t

1.038,00

1.152,00

33t

38t

1.290,00

1.602,00

38t

 

1.696,00

2.108,00

                                                                           3 osie i więcej

12t

38t

1.152,00

1.280,00

38t

 

1.278,00

1.588,00

 6. Od autobusów, o których mowa w art.8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

Liczba miejsc siedzących (poza miejscem kierowcy)

Stawka podatku w zł.

Mniejszej niż 22

   816,00

Równej lub wyższej niż 22

1.408,00