ilustracja Programu Asystent Rodziny

Gmina Tokarnia podpisała z Wojewodą Małopolskim umowę nr NR 127/AR/FP/2021, w ramach której zostały przyznane środki finansowe z Funduszu Pracy na dofinansowanie w formie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny.

Dodatek do wynagrodzenia przysługuje asystentowi rodziny, który na dzień ogłoszenia „Programu asystent rodziny na rok 2021” pracował na stanowisku asystenta rodziny, proporcjonalnie do wymiaru etatu.

Celem dofinansowania jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w tym również realizacji przez asystenta rodziny wsparcia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, co czyni asystenta rodziny ważnym ogniwem w systemie wsparcia rodzin.

Rozpoczęcie realizacji zadania na dofinansowanie w formie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny ustalono na 22 października 2021 r., zakończenie zadania na 31 grudnia 2021 r. a zakończenie finansowe realizacji zadania na 31 grudnia 2021 r., rozumiane jako zrealizowanie wszystkich płatności w ramach zadania.

Gmina Tokarnia otrzymała od Wojewody Małopolskiego środki finansowe w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100).

Całkowity koszt realizacji zadania od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. szacuje się na kwotę 17094,00 zł (słownie: siedemnaści tysięcy dziewięćdziesiąt cztery  złote 00/100).

GOPS w Tokarni