ilustracja dodatek osłonowy

W celu zrekompensowania wzrostu kosztów energii elektrycznej, cen gazu i żywności, w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, został wprowadzony dodatek osłonowy.

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. Jeżeli wniosek zostanie złożony do końca stycznia 2022r., wypłata dodatku osłonowego zostanie wypłacana w dwóch równych ratach, w terminie do 31 marca 2022 r. oraz do 2 grudnia 2022r.

Osoby, które nie złożą wniosku do 31 stycznia 2022r., nadal będą mogły ubiegać się o wsparcie, składając wniosek maksymalnie do 31 października 2022r. W tym przypadku wypłata 100% dodatku będzie zrealizowana niezwłocznie, maksymalnie do 2 grudnia 2022r.
  Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego można składać:

  • osobiście w formie tradycyjnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej;
    za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (Portal ePUAP) wówczas wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym.

Kwota dodatku osłonowego jest uzależniona od dochodów gospodarstwa domowego.

Kryterium dochodowe umożliwiające otrzymanie dodatku dochodowego to:

  • w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł na osobę;
  • w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Jeżeli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przekracza kwotę, o której mowa powyżej dodatek osłonowy będzie wypłacany w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód. W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego, ustalona zgodnie z tymi zasadami jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.
 

Wysokość dodatku osłonowego uzależniona jest od liczby osób w gospodarstwie domowym oraz stosowanego w nieruchomości źródła ogrzewania.

  • Dodatek osłonowy wyniesie rocznie:
  • gospodarstwo jednoosobowe – 400/500 zł*
  • gospodarstwo 2-3 osobowe – 600/750 zł*
  • gospodarstwo 4-5 osobowe – 850/1 062,50 zł*
  • gospodarstwo 6 i więcej osobowe – 1150/1 437,50 zł*

* Wyższa kwota dotyczy gospodarstw stosujących następujące źródła ogrzewania: kocioł na paliwo stałe, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi – wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.
 

Więcej informacji na temat dodatku osłonowego można uzyskać:

pod numerem telefonu: (12) 274 70 63  oraz w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tokarni.
na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/klimat/do-pobrania oraz https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy.