ilustracja szpital w myslenicach

ZARZĄDZENIE nr  21/2020 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach z dnia 13 marca 2020 r.  w sprawie: zawieszenia planowych przyjęć pacjentów w SP ZOZ w Myślenicach w związku z sytuacją epidemiologiczną spowodowaną zagrożeniem koronawirusem SARS–COV-2 (COVID-19)

Kierując się obecną sytuacją epidemiologiczną w związku z podwyższonym zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażenia koronawirusem SARS–COV-2 (COVID-19), podejmując działania profilaktyczne oraz mając na względzie potrzebę prawidłowej i bezpiecznej organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych dla pacjentów oraz personelu medycznego i pozostałego zatrudnionego w SP ZOZ w Myślenicach – w celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS–COV-2 (COVID-19), na podstawie art. 11 ust. 1 oraz ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t. jedn. Dz.U.2019 poz. 1239) w związku z ogłoszoną i występującą w skali światowej pandemią ww. zakażenia, Dyrekcja SP ZOZ w Myślenicach zarządza co następuje:

§ 1.

W związku ze szczególną sytuacją, wymagającą zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania rozprzestrzeniania się zakażenia koronawirusem SARS-COV-2 (COVID-19), Dyrekcja SP ZOZ w Myślenicach w dniach od 16 marca 2020 r. do 27 marca 2020 r. zarządza okresowe zawieszenie: planowych przyjęć pacjentów do oddziałów szpitalnych (w tym wstrzymanie planowych zabiegów), planowych przyjęć w poradniach specjalistycznych, w tym w poradni zdrowia psychicznego i leczenia uzależnień, planowych przyjęć w pracowniach diagnostycznych oraz w celu uzyskania świadczeń fizjoterapeutycznych w SP ZOZ w Myślenicach - z wyłączeniem świadczeń zdrowotnych w zakresie onkologii oraz świadczeń w poradni ginekologiczno-położniczej na rzecz kobiet w ciąży oraz w okresie połogu.

 § 2.

W okresie zawieszenia planowych świadczeń zdrowotnych SP ZOZ w Myślenicach  udziela świadczeń zdrowotnych, w szczególności w przypadkach:

- hospitalizacji w Oddziale Zakaźnym w związku z podejrzeniem i leczeniem rozpoznanego przypadku zakażenia koronawirusem SARS–COV-2 (COVID-19),

- ratujących życie (świadczenia zdrowotne udzielane w stanie nagłym),

- nagłych zachorowań w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej,

- związanych z chorobami onkologicznymi (rozpoznanymi oraz w związku z podejrzeniem),

- przyjęć do porodów,

- ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii oraz ortopedii i traumatologii narządu ruchu – pierwszorazowa kontrola po Szpitalnym Oddziale Ratunkowych i po zakończonej hospitalizacji w oddziale, zgodnie z wyznaczonym terminem wizyty,

- świadczeń zdrowotnych w rodzaju ginekologii i położnictwa w stosunku do kobiet ciężarnych oraz w połogu,

- świadczeń ambulatoryjnych udzielanych w ramach teleporady.

 § 3.

Nadzór nad prawidłową realizacją niniejszego zarządzenia powierzam Z-cy Dyrektora ds. Medycznych oraz Ordynatorom i Kierownikom właściwych jednostek/komórek organizacyjnych.

§ 4.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie w miejscach ogólnodostępnych SP ZOZ w Myślenicach.
Informacja o wydaniu zarządzenia zostanie niezwłocznie podana do wiadomości publicznej.
§ 5.

Zarządzenie obowiązuje od dnia 16 marca 2020 r. do dnia 27 marca 2020 r.

DYREKTOR Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach Adam Styczeń

 

logo MODR

W celu zapobiegania rozprzestrzeniania się  wirusa SARS-CoV-2 (KORONAWIRUS) ogranicza się przyjmowanie stron przez pracowników Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Myślenicach. W związku z powyższym: INFORMUJĘ, ŻE W DNIACH 16-25 MARCA WE WSZYSTKICH GMINACH NA TERENIE POWIATU MYŚLENICKIEGO DYŻURY DORADCÓW POWIATOWEGO ZESPOŁU DORADZTWA ROLNICZEGO W MYŚLENICACH ZOSTAJĄ ODWOŁANE.

ilustracja kwarantanna

Ogromny i gorący apel do wszystkich, którzy będą przez 14 dni nie chodzili do szkół, na uczelnie. To nie jest czas ferii, to nie jest czas wolny. Ten błąd został popełniony we Włoszech. Młodzież, która nie chodziła do szkół, wychodziła do klubów, na spotkania, do restauracji i widzimy, jak to się skończyło. To jest czas kwarantanny społeczeństwa. Apeluję o odpowiedzialność - mówi minister zdrowia Łukasz Szumowski.

herb Gminy Tokarnia

Szanowni Państwo, Dziś już wiemy, że przez najbliższe dni i tygodnie będziemy musieli zachować szczególną dbałość o nasze zdrowie. Bardzo Państwa proszę, by wszystkie apele o zachowanie ostrożności traktować bardzo poważnie. Każdy z nas jest odpowiedzialny nie tylko za swoje zdrowie i zdrowie swoich najbliższych, ale też za osoby, z którymi kontaktujemy się w miejscach publicznych.

ilustarcja

Komunikat

Stosownie do decyzji podjętej podczas posiedzenia Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w dniu 11 marca 2020 r., w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2:

  1. zarządzam do 25 marca br. zawieszenie organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa, w szczególności w: teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, domach kultury i galeriach sztuki;
  2. polecam wójtom, burmistrzom oraz prezydentom miast zawieszenie do 25 marca br. działalności klubów dziecięcych i żłobków.

Bardzo proszę o zrozumienie zaistniałej sytuacji i współdziałanie z organami administracji publicznej w tej sprawie.

 

Podstawy prawne:

- art. 11 ust. 1, 2 i 7 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych;

- art. 37 ust. 2 w związku z art. 2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;

- art. 54 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

 

Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik

Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa małopolskiego.