Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym stanowiących mienie komunalne gminy Tokarnia

 Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej i katastru nieruchomości

działka Nr 2620

obręb: Tokarnia 0004

jednostka ewidencyjna: Tokarnia

nr księgi wieczystej KR1Y/00060060/7

Powierzchnia nieruchomości 0,02 ha

Opis  nieruchomości, przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Zgodnie z obowiązującym MPZP Gminy Tokarnia działka położona jest w terenach oznaczonych symbolami: 91 MRN – teren zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej – przeważająca część działki oraz KDL2 –tereny tras i urządzeń komunikacyjnych – niewielka część działki na styku z droga publiczną, Częścią składową działki jest żelbetowy zbiornik szambo

Forma sprzedaży

Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Cena  nieruchomości

Cena nieruchomości 5000,00 złotych netto plus 23% podatku vat od ceny  ustalono bonifikatę w wysokości 75%.

Termin zapłaty

Przed zawarciem aktu notarialnego

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Tokarnia, Tokarnia 380 oraz na stronie www.tokarnia.info.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Tokarni, na okres 21 dni od dnia 06.12.2019 r. do dnia 27.12.2019 r.

Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i  2 ustawy z dnia 21 sierpnia  1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. 2018 poz. 121) osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości mogą składać wnioski o jej nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

Wójt Gminy Tokarnia
mgr inż. Marek Kluska