ilustracja pomoc Ukrainie

Rozpoczęto przyjmowanie wniosków o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę,

przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Pomoc przeznaczona jest dla obywateli Ukrainy, którzy przekroczyli ukraińsko-polską granicę od 24 lutego i zostali wpisani do rejestru PESEL.

Wnioski można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tokarni  w poniedziałki od 7:30 do 17:00 oraz od wtorku do piątku od godziny 7:30 do 14.00. Wniosek może złożyć osoba uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.  

Приймаються заяви на виплату одноразової грошової допомоги в розмірі 300 злотих на одну особу, призначеної для утримання, зокрема покриття витрат на продукти харчування, одяг, взуття, засоби особистої гігієни для народу України у зв'язку зі збройним конфліктом на її території. Допомога призначена для громадян України, які перетнули кордон з 24 лютого і які внесені до реєстру PESEL.

Заяви можна подати в міському центрі соціального захисту населення в Токарня, 32-436 Токарня 380, у понеділок з 7:30 до 17:00 та з вівторка по п’ятницю з 7:30 до 14.00. Заява може бути подана уповноваженою особою, її законним представником, тимчасовим опікуном або особою, яка фактично опікується дитиною.