Projekt edukacyjny dofinansowany ze środków Unii Europejskiej pt. „Laboratorium sukcesu - cykl zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i rozwijających dla uczniów szkół podstawowych”


Projekt realizowany przez Gminę Tokarnia – Zespół Obsługi Szkół w Tokarni w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Priorytet X Wiedza i kompetencje, Działanie 10.01 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.01.03 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.

Okres realizacji projektu: 01.09.2017- 30.06.2019 r.

Celem głównym projektu jest rozwój kompetencji kluczowych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i informatyki wśród 360 uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Tokarnia oraz podniesienie kwalifikacji i umiejętności nauczycieli w zakresie prowadzenia interaktywnych i innowacyjnych metod nauczania do 30 czerwca 2019 r.