plakat projektu Wymiana na terenie gminy Tokarnia nieefektywnych źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na paliwa stał

Gmina Tokarnia realizuje projekt pn. „Wymiana na terenie gminy Tokarnia nieefektywnych źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na paliwa stałe” w ramach Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt zakończony w listopadzie 2019 roku

Oś Priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – spr .

Przedmiotem projektu jest wymiana 26 starych nieekologicznych piecy węglowych w budynkach mieszkalnych na nowe niskoemisyjne piece na paliwa stałe, za pomocą systemu dopłat do wymiany pieców oraz modernizacji wewnętrznej instalacji dla właścicieli budynków.

 Zasady dofinansowania:

 Dofinansowanie do nowych urządzeń grzewczych będzie przekazywane maksymalnie do wysokości mocy wyznaczonej w wyniku przeprowadzenia oceny energetycznej budynku i będzie wynosiło :

  • a.      550 zł/kW dla zapotrzebowania do 10 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie
  • b.     500 zł/kW dla zapotrzebowania  powyżej 10 kW do 15 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie
  • c.      450 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 15 kW do 20 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie
  • d.     400 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 20 kW mocy wyznaczonej w ocenie

Maksymalna wielkość dofinansowania będzie wynosiła nie więcej niż 8 000 zł/ kocioł w przypadku budynku jednorodzinnego. W przypadku konieczności poniesienia kosztów na modernizację instalacji wewnętrznej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania urządzenia, w ramach projektu istnieje możliwość otrzymania dotacji do 1 tys. zł w przypadku budynku jednorodzinnego, ale nie więcej niż 80 zł/m2 ogrzewanej powierzchni. 

W ramach realizacji zadania beneficjenci ostateczni będą zobowiązani (warunek dostępowy) do poddania się ocenie energetycznej.

W przypadku budynków jednorodzinnych, posiadających wartość wskaźnika EP H+W powyżej 150 kWh/(m2 x rok), odbiorcy ostateczni będą zobowiązani do przeprowadzenia modernizacji energetycznej budynku, w zakresie wskazanym przez audytora.

 Celem projektu jest poprawa jakości powietrza na terenie gminy Tokarnia. Bezpośrednim celem projektu jest redukcja niskiej emisji pyłów PM10 o 96,32%  ; PM2.5 o 91,69% oraz CO2 o 38,08% do 30.11.2019 r.

Bezpośrednim efektem rzeczowym realizacji projektu jest likwidacja 26 starych, niskosprawnych kotłów na paliwa stałe i zastąpienie ich ekologicznymi piecami na paliwa stałe. Długofalowe oddziaływanie projektu będzie związane poprawą jakości życia mieszkańców gminy Tokarnia, dzięki poprawie jakości powietrza i co się z tym wiąże mniejszymi zagrożeniami dla zdrowia i życia ludzi, spowodowanymi zanieczyszczonym powietrzem.Osoby zainteresowane udziałem w projekcie są zobowiązane do zapoznania się z regulaminem Projektu.

Do pobrania:  Regulamin Projektu.